Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

 

2019

 • T. Skica, L. Opioła, Komentarz do Art. 68-71, [w:] W. Misiąg (red. nauk.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-8158-037-3, ss. 199-220.
 • T. Skica, L. Opioła, Komentarz do Art. 272-296, [w:] W. Misiąg (red. nauk.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-8158-037-3, ss. 811-860.

 

2018

 • J. Rodzinka (red.), T. Skica (red.), Diagnoza systemu ubezpieczeniowego w Polsce dwie dekady po reformach, Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego Oddział Południowo-Wschodni z siedzibą w Jaśle, Jasło 2018.
 • T. Skica, Wpływ systemu emerytalnego na finanse publiczne, [w:] J. Rodzinka (red.), T. Skica (red.), Diagnoza systemu ubezpieczeniowego w Polsce dwie dekady po reformach, Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego Oddział Południowo-Wschodni z siedzibą w Jaśle, Jasło 2018.
 • E. Ociepa-Kicińska, J. Rodzinka, Świadomość emerytalna Polaków w świetle badań, [w:] J. Rodzinka (red.), T. Skica (red.), Diagnoza systemu ubezpieczeniowego w Polsce dwie dekady po reformach, Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego Oddział Południowo-Wschodni z siedzibą w Jaśle, Jasło 2018.
 • E. Ociepa-Kicińska, J. Rodzinka, Świadomość emerytalna Polaków, jako determinanta zachowań na rynku II filaru systemu emerytalnego w Polsce, [w:] 
 • J. Rodzinka (red.), T. Skica (red.), Diagnoza systemu ubezpieczeniowego w Polsce dwie dekady po reformach, Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego Oddział Południowo-Wschodni z siedzibą w Jaśle, Jasło 2018.
 • K. Palimąka, Rozwój i znaczenie trzeciego filara emerytalnego na przestrzeni ostatnich lat, [w:] J. Rodzinka (red.), T. Skica (red.), Diagnoza systemu ubezpieczeniowego w Polsce dwie dekady po reformach, Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego Oddział Południowo-Wschodni z siedzibą w Jaśle, Jasło 2018.
 • M. Leśniowska-Gontarz, Znaczenie dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce w obliczu rosnącego zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne, [w:] J. Rodzinka (red.), T. Skica (red.), Diagnoza systemu ubezpieczeniowego w Polsce dwie dekady po reformach, Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego Oddział Południowo-Wschodni z siedzibą w Jaśle, Jasło 2018.
 • T. Skica, J. Rodzinka, T. Mroczek, Application of probabilistic inference in defining impact of general government sector’s size on economy and determining size of sector by economy, Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse, Vol 14, No 1, ss. 1-11, ISSN: 1529-7373, DOI: 10.2478/fiqf-2018-0001 (Lista B 14 pkt.).
 • T. Skica, A. Golejewska, J. Bielak, Budgetary policy of local government and its impact on entrepreneurship, Journal of Contemporary Management, 2018, Nr 17(2), ss. 35-62.
 • Skica, T., Harasym, R., Pater, R. (2018). Konkurencyjność i rozwój Polski Wschodniej. Samorząd Terytorialny, (5), 64-76.
 • Skica, T., & Dvouletý, O. (2018). Quantification of the Size of Local Public Administration: Empirical Study of Polish Regions. European Spatial Research and Policy, 25, 75-92, DOI: 10.18778/1231-1952.25.1.05. 
 • Skica, T., Mroczek, T., & Leśniowska-Gontarz, M. (2018). The impact of selected factors on new business formation in the private healthcare sector. International Entrepreneurship and Management Journal, 1-14. 

 

2017

 • Elżbieta Malinowska-Misiąg, Jan Misiąg, Wojciech Misiąg, Jacek Rodzinka, Tomasz Skica, Marcin Tomalak, Raport Finanse samorządowe - stan, perspektywy, zagrożenia. Przygotowany na III Europejski Kongres Samorządów, 2017 (pobierz)
 • Skica, T., Inglot – Brzęk, E. (2017). Zróżnicowanie efektów stosowania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny z uwagi na kryterium kategorii rodzajowej gminy. Samorząd Terytorialny, 6(318), ISSN 0867-4973, ss. 24-54 (Lista B, 11 pkt.). 
 • Skica, T., Inglot – Brzęk, E. (2017). Kapitał społeczny, jako czynnik determinujący skuteczność instrumentów wspierania przedsiębiorczości. Samorząd Terytorialny, 7-8(319-320), ISSN 0867-4973, ss. 57-82 (Lista B, 11 pkt.).
 • Skica, T., Rodzinka, J., Harasym, R. (2017). The Size of Local Government Administration on the Municipal Level as a Determinant of Entrepreneurship. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, Vol. 13, Issue 2, ss. 5-32, ISSN online: 2299-7326, ISSN print: 2299-7075, DOI prefix:10.7341, 14 pkt. Lista B). 
 • Malinowska-Misiąg, E., Misiąg, J., Misiąg, W., Rodzinka, J., Skica, T., Tomalak, M. (2017). Finanse samorządowe – stan, perspektywy, zagrożenia. Raport IBAF przygotowany na III Europejski Kongres Samorządów, Kraków 27 – 28 marca 2017, s. 12. 
 • Skica, T., Misiąg, J. (2017). Wycenić zlecone. Eksperci oceniają stan finansów samorządowych, - Serwis Samorządowy PAP, z dnia 4 maja 2017 r.  
 • Leśniowska-Gontarz, M., Wojnarowska-Dygdoń, A. (2017). Wpływ finansjalizacji na system ochrony zdrowia w wymiarze społecznym i gospodarczym (pp. 85-101). W: K. Opolski, J. Podgórska (red.) Wokół finansjalizacji, Warszawa: CeDeWu. ISBN 978-83-64286-77-3.
 • Opolski, K., Podgórska, J. (2017). Wokół finansjalizacji – instytucje i społeczeństwo. Warszawa: CeDeWu. ISBN 978-83-64286-77-3.

 

2016

 • E. Malinowska-Misiąg, J. Misiąg, W. Misiąg, M. Tomalak, Algorytmy podziału środków publicznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2016 (pobierz)
 • Skica, T., Opioła, L. (2016). Komentarz do Art. 272-296. W: W. Misiąg (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz (ss. 873-913). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN: 978-83-255-6281-6. 
 • Skica, T., Opioła, L. (2016). Komentarz do Art. 68-71. W: W. Misiąg (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz (ss. 310-320).Warszawa:  Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN: 978-83-255-6281-6.
 • Skica, T., Rodzinka, J., Harasym, R. (2016). The Size of Local Administration and the Level of Entrepreneurship. Abstract opublikowany w materiałach pokonferencyjnych (RSA Conference Book), “Building Bridges: Cities and Regions in a Transnational World” RSA Annual Conference 2016, Graz, Austria, April 2016, Regional Studies Association, ISBN No: 978-1-897721-58-2, ss. 164-165 (0 pkt.).
 • Pater, R., Harasym, R., Skica, T. (2016). Polska Wschodnia. Konkurencyjność i Rozwój. Raport powstał w ramach badań statutowych Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania (realizowanych przez Katedrę Finansów i Katedrę Makroekonomii), pn. „Wpływ krótko- i długookresowych wstrząsów gospodarczych – Polska na tle świata”, Rzeszów 2016, ss. 144. 
 • Skica, T., Mickiewicz, T., Rodzinka, J. (2016). Lokalna polityka wsparcia przedsiębiorczości: Klasteryzacja, promocja, doradztwo i kapitał społeczny. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 978-83-255-8879-3 (C.H. Beck) oraz ISBN 978-83-64286-61-2 (WSIiZ), ss. 1-159. 
 • Skica, T., Rodzinka, J., Fryc, B. (2016). Selection and Assortment of the Variables Describing Relationship between the Economy and the General Government Sector Size by Application of the LEM2 Algorithm. e-Finanse, Vol. 12 Nr 3, ISSN: 1734-039X, ss. 69-84 DOI: DOI: 10.1515/fi qf-2016-0003 (Lista B, 14 pkt).
 • Skica, T., Rodzinka, J., Mroczek, T. (2016). Selection of Relevant Variables Identifying the Relationship between the General Government Sector Size and the Economy. Modern Economic Review, vol. XXI, 23 (3/2016), p-ISSN 2300-6366, e-ISSN 2353-0758 (11 pkt.), ss. 131-167.
 • Skica, T., Rodzinka, J., Harasym, R. (2016). Impact of Financial Policies of Local Authorities on Entrepreneurship: Comprehensiveness of Policy Matters (pp. 257-269). In: J. Jajuga, L. Orlowski, K. Staehr (eds), Contemporary Trends and Challenges in Finance. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham (Indexed in Thompson Reuters Web of Knowlegde (15 pkt.), DOI: 10.1007/978-3-319-54885-2_24, Print ISBN 978-3-319-54884-5, Online ISBN 978-3-319-54885-2, (Referat wygłoszony na WROFIN 2016). 
 • Podgórska, J., Leśniowska-Gontarz, M. (2016). Analysis of the Relationship between Unemployment and GDP in Poland and Spain in the Years 2002-2015, Barometr Regionalny, tom 14 zeszyt 3, p-ISSN 1644-9398.

 

2015

 • Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Mickiewicz, dr hab. Przemysław Zbierowski, dr Elżbieta Inglot-Brzęk, dr Jacek Rodzinka, dr Tomasz Skica, mgr Ulyana Dzyuma-Zaremba, mgr Ruslan Harasym, Wielowymiarowa ocena skuteczności działań JST w zakresie wspierania przedsiębiorczości, 2016 (pobierz)
 • Hady, J., Leśniowska-Gontarz, M. (2015). Finansjalizacja systemu ochrony zdrowia a wydatki na opiekę zdrowotną w Polsce w latach 2000-2013 (pp. 87-101). W: K. Opolski, A. Gemzik-Salwach (red.), Finansjalizacja - wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, Warszawa: CeDeWu Sp. z o.o.. ISBN 9788375568417.
 • Hady, J., Leśniowska-Gontarz, M. (2015). Analiza wydatków na ochronę zdrowia a kondycja zdrowotna polskiego społeczeństwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 412, Wrocław, ss. 90-105.
 • Skica, T., Opioła, L. (2015). Komentarz do Działu VI ustawy o finansach publicznych pt. Audyt wewnętrzny oraz koordynacja audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Art. 272-296), [w:] Misiąg, W. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck. ISBN: 978-83-255-6281-6, ss. 818-863. 
 • Skica, T. (2015). Ocena wpływu rozmiaru sektora finansów publicznych na efektywność wydatkowania publicznego. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 45(2), 253-273. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2014.016. 
 • Skica, T. (2015). Rynek świadczeń zdrowotnych w Polsce, [w:] M. Paszkowska (red.), Zarządzanie Podmiotami Wykonującymi Działalność Leczniczą, Warszawa: Wydawnictwo Difin. ISBN 978-83-7930-530-8, ss. 34-54. 
 • Skica, T., Pater, R., & Harasym, R. (2015). Index ofregional economic development. Some considerations and the case of Poland. Studia Regionalne i Lokalne, (1 (59)), 54-85. 
 • Skica, T., Bem, A., & Daszyńska-Żygadło, K. (2015). Wpływ indywidualnego wskaźnika zadłużenia na możliwości absorpcji długu przez jednostki samorządu terytorialnego. Samorząd Terytorialny, (5), 11-25.
 • Rodzinka, J., & Skica, T. (2015). The Concept of Clustering and Benefits of Functioning as Part of a Cluster. Barometr Regionalny, 13(2), 29-42.
 • Skica, T., Dzyuma-Zaremba, U., & Hady, J. (2015). Klastry w polityce regionalnej. Barometr Regionalny, 13(2), 43-55.
 • Rodzinka, J., & Skica, T. (2015). The Cross-Border Zeolitic Tuff Cluster Development Strategy. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, 2, 73-88.
 • Skica, T., Rodzinka, J., & Mroczek, T. (2015). Data Mining Approach in Determining the Relationships Between the Economy and the General Government Sector Size. e-Finanse, 11(3), 1-21. DOI: 10.14636/1734-039X_11_3_001.
 • Skica, T., Rodzinka, J., Harasym, R., Impact of Financial Policies of Local Authorities on Entrepreneurship: Comprehensiveness of Policy Matters, (RSA Conference Book), “Great Transformation: Recasting Regional Policy”, Conference Proceedings of the Regional Studies Association Winter Conference, London, United Kingdom, November 2015, Regional Studies Association, ISBN No: 978-1-897721-51-3, ss. 84-85.
 • Skica T., Wiedza finansowa po polsku, Nowiny 2015. 
 • Skica, T., Rodzinka, J., & Fryc, B. (2015). „Application of lem2 algorithm in identification of relationships between the size of general government sector and the economy". Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy, 8(2).
 • Skica, T., Bem, A., & Daszyńska-Żygadło, K. (2015). Synthetic development measure of local administration size in Poland. Nauki o Finansach, (4 (25)), 111-121., DOI: 10.15611/nof.2015.4.08. 
 • Rodzinka, J., Leśniowska-Gontarz, M., & Wojnarowska-Dygdoń, A. (2015). Vision of the Cross-border Zeolitic Tuff Cluster, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, 13 (2), 57-71.
 • Nowak, J., Harasym, R., Cywinski, L. (2015). Polish FDI in Ukraine: Analising Location Factors, Investment Trends and Firm-level Activity, Argumenta Oeconomica, 1 (34), 201-227.
 • Dzyuma-Zaremba, U. (2015). Gant Development SA – the effectiveness of bankruptcy prediction models in case of sudden bankruptcy, Kwartalnik Internetowy „e-Finanse”, 3, 45-57.