Publikacje

2017

 • Elżbieta Malinowska-Misiąg, Jan Misiąg, Wojciech Misiąg, Jacek Rodzinka, Tomasz Skica, Marcin Tomalak, Raport Finanse samorządowe - stan, perspektywy, zagrożenia. Przygotowany na III Europejski Kongres Samorządów, 2017 (pobierz)
 • Skica, T., Opioła, L. (2016). Komentarz do Art. 272-296. W: W. Misiąg (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz (ss. 873-913). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN: 978-83-255-6281-6. 
 • Skica, T., Opioła, L. (2016). Komentarz do Art. 68-71. W: W. Misiąg (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz (ss. 310-320).Warszawa:  Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN: 978-83-255-6281-6.
 • Skica, T., Inglot – Brzęk, E. (2017). Zróżnicowanie efektów stosowania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny z uwagi na kryterium kategorii rodzajowej gminy. Samorząd Terytorialny, 6(318), ISSN 0867-4973, ss. 24-54 (Lista B, 11 pkt.). 
 • Skica, T., Inglot – Brzęk, E. (2017). Kapitał społeczny, jako czynnik determinujący skuteczność instrumentów wspierania przedsiębiorczości. Samorząd Terytorialny, 7-8(319-320), ISSN 0867-4973, ss. 57-82 (Lista B, 11 pkt.).
 • Skica, T., Rodzinka, J., Harasym, R. (2017). The Size of Local Government Administration on the Municipal Level as a Determinant of Entrepreneurship. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, Vol. 13, Issue 2, ss. 5-32, ISSN online: 2299-7326, ISSN print: 2299-7075, DOI prefix:10.7341, 14 pkt. Lista B). 
 • Malinowska-Misiąg, E., Misiąg, J., Misiąg, W., Rodzinka, J., Skica, T., Tomalak, M. (2017). Finanse samorządowe – stan, perspektywy, zagrożenia. Raport IBAF przygotowany na III Europejski Kongres Samorządów, Kraków 27 – 28 marca 2017, s. 12. 
 • Skica, T., Misiąg, J. (2017). Wycenić zlecone. Eksperci oceniają stan finansów samorządowych, - Serwis Samorządowy PAP, z dnia 4 maja 2017 r.  
 • Leśniowska-Gontarz, M., Wojnarowska-Dygdoń, A. (2017). Wpływ finansjalizacji na system ochrony zdrowia w wymiarze społecznym i gospodarczym (pp. 85-101). W: K. Opolski, J. Podgórska (red.) Wokół finansjalizacji, Warszawa: CeDeWu. ISBN 978-83-64286-77-3.
 • Opolski, K., Podgórska, J. (2017). Wokół finansjalizacji – instytucje i społeczeństwo. Warszawa: CeDeWu. ISBN 978-83-64286-77-3.

2016

 • E. Malinowska-Misiąg, J. Misiąg, W. Misiąg, M. Tomalak, Algorytmy podziału środków publicznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2016 (pobierz)
 • Skica, T., Rodzinka, J., Harasym, R. (2016). The Size of Local Administration and the Level of Entrepreneurship. Abstract opublikowany w materiałach pokonferencyjnych (RSA Conference Book), “Building Bridges: Cities and Regions in a Transnational World” RSA Annual Conference 2016, Graz, Austria, April 2016, Regional Studies Association, ISBN No: 978-1-897721-58-2, ss. 164-165 (0 pkt.).
 • Pater, R., Harasym, R., Skica, T. (2016). Polska Wschodnia. Konkurencyjność i Rozwój. Raport powstał w ramach badań statutowych Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania (realizowanych przez Katedrę Finansów i Katedrę Makroekonomii), pn. „Wpływ krótko- i długookresowych wstrząsów gospodarczych – Polska na tle świata”, Rzeszów 2016, ss. 144. 
 • Skica, T., Mickiewicz, T., Rodzinka, J. (2016). Lokalna polityka wsparcia przedsiębiorczości: Klasteryzacja, promocja, doradztwo i kapitał społeczny. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 978-83-255-8879-3 (C.H. Beck) oraz ISBN 978-83-64286-61-2 (WSIiZ), ss. 1-159. 
 • Skica, T., Rodzinka, J., Fryc, B. (2016). Selection and Assortment of the Variables Describing Relationship between the Economy and the General Government Sector Size by Application of the LEM2 Algorithm. e-Finanse, Vol. 12 Nr 3, ISSN: 1734-039X, ss. 69-84 DOI: DOI: 10.1515/fi qf-2016-0003 (Lista B, 14 pkt).
 • Skica, T., Rodzinka, J., Mroczek, T. (2016). Selection of Relevant Variables Identifying the Relationship between the General Government Sector Size and the Economy. Modern Economic Review, vol. XXI, 23 (3/2016), p-ISSN 2300-6366, e-ISSN 2353-0758 (11 pkt.), ss. 131-167.
 • Skica, T., Rodzinka, J., Harasym, R. (2016). Impact of Financial Policies of Local Authorities on Entrepreneurship: Comprehensiveness of Policy Matters (pp. 257-269). In: J. Jajuga, L. Orlowski, K. Staehr (eds), Contemporary Trends and Challenges in Finance. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham (Indexed in Thompson Reuters Web of Knowlegde (15 pkt.), DOI: 10.1007/978-3-319-54885-2_24, Print ISBN 978-3-319-54884-5, Online ISBN 978-3-319-54885-2, (Referat wygłoszony na WROFIN 2016). 
 • Podgórska, J., Leśniowska-Gontarz, M. (2016). Analysis of the Relationship between Unemployment and GDP in Poland and Spain in the Years 2002-2015, Barometr Regionalny, tom 14 zeszyt 3, p-ISSN 1644-9398.
 • Hady, J., Leśniowska-Gontarz, M. (2016). Finansjalizacja systemu ochrony zdrowia a wydatki na opiekę zdrowotną w Polsce w latach 2000-2013 (pp. 87-101). W: K. Opolski, A. Gemzik-Salwach (red.), Finansjalizacja - wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, Warszawa: CeDeWu Sp. z o.o.. ISBN 9788375568417.
 • Hady, J., Leśniowska-Gontarz, M. (2015). Analiza wydatków na ochronę zdrowia a kondycja zdrowotna polskiego społeczeństwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 412, Wrocław, ss. 90-105.
 •  

2015

 • Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Mickiewicz, dr hab. Przemysław Zbierowski, dr Elżbieta Inglot-Brzęk, dr Jacek Rodzinka, dr Tomasz Skica, mgr Ulyana Dzyuma-Zaremba, mgr Ruslan Harasym, Wielowymiarowa ocena skuteczności działań JST w zakresie wspierania przedsiębiorczości, 2016 (pobierz)
 •  

2014

 

2013

 

2012 

 

 

    

Prezentujemy raport

 

Raport Finanse samorządowe - stan, perspektywy, zagrożenia. Przygotowany na III Europejski Kongres Samorządów.


 

zobacz pozostałe raporty IBAF...

 

Copyright © 2011 Instytut Badań i Analiz Finansowych. All rights reserved.
Instytut Badań i Analiz Finansowych
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
35-225 Rzeszów
ul. Sucharskiego 2, pokój 248
Tel. +48 17 86-61-185
Fax +48 17 86-61-222

E-mail: kontakt@ibaf.edu.pl