Zespół
prof. nadzw. dr Wojciech Misiąg

Dyrektor Generalny Instytutu Badań i Analiz Finansowych

Ur. w Krakowie w 1951 r., ekonometryk, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (1974), dr nauk ekonomicznych (1984), od 2003 r. prof. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w latach 2011 - 2013 r. wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, aktualnie pełni funkcję radcy prezesa NIK. Specjalizuje się w zagadnieniach finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki organizacji sektora publicznego, finansów samorządowych i planowania budżetowego. Jest autorem lub współautorem ponad 130 prac z zakresu finansów publicznych i zastosowań matematyki w ekonomii, w tym ponad 30 publikacji książkowych. Jest również autorem licznych ekspertyz dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, innych ministerstw oraz wielu jednostek samorządu terytorialnego. Brał udział w zleconym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowaniu strategii rozwoju szkolnictwa wyższego, będącej wspólnym przedsięwzięciem firmy Ernst & Young i Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.  

 
Pracował w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (SGH) oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania (obecnie Akademia Leona Koźmińskiego), w latach 1989–1994 jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów odpowiadał za budżet państwa i politykę finansową.
 
Po odejściu z Ministerstwa Finansów rozpoczął pracę naukową w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, pełniąc jednocześnie funkcje przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU S.A. , a później – przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU Życie S.A. W latach 1994–2003 pracował również jako doradca zarządów Banku Śląskiego, Banku Handlowego i Banku Gospodarstwa Krajowego. Ekspert Banku Światowego, do czasu podjęcia pracy w NIK (w 2003 r.) współpracował stale z Biurem Studiów i Ekspertyz Sejmu. 
dr Tomasz Skica

Dyrektor ds. Badań i Nauki IBAF

Doktor nauk ekonomicznych. Rozprawę doktorską przygotowaną pod opieką Prof. nadzw. dr hab. Krzysztofa Surówki pt. „Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny (na przykładzie gmin województwa podkarpackiego)”, obronił z wyróżnieniem w 2007 roku na Wydziale Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. W roku 2000 uzyskał tytuł licencjata administracji, a w roku 2002 tytuł magistra ekonomii o specjalności gospodarka i administracja publiczna. W trakcie studiów wyróżniany za wyniki i osiągnięcia w nauce, (za które uzyskał m.in. nagrodę Rektora WSIiZ). 

 

W latach 2001-2002 współpracownik Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju (LSR). Od roku 2002 związany zawodowo z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W latach 2002-2003 współpracownik Stowarzyszenia Absolwentów i Studentów (SAiS) WSIiZ. Odpowiedzialny za projekty rozwojowe, analizy i opracowania studialne. Organizator seminariów, autor programów, kursów i szkoleń. W latach 2002-2004 inicjator i koordynator projektów badawczych realizowanych przy współpracy z Instytutem Gospodarki (IG) WSIiZ. Od 2004 roku członek zespołu redakcyjnego Finansowego Kwartalnika Internetowego e-Finanse, a od 2011 redaktor tematyczny odpowiedzialny za tematykę finansów publicznych. Od marca 2007 adiunkt w Katedrze Finansów i Bankowości, a od 2009 roku w Katedrze Makroekonomii WSIiZ. Autor, współautor i koordynator merytoryczny kursów Distance Learnig z przedmiotów Mikroekonomia, Finanse publiczne, Finanse publiczne II oraz Public Finance. Wykładowca studiów podyplomowych WSIiZ. Trener Cisco Entrepreneur Institute (CEI). Od marca 2010 Kierownik Pionu Badań i Nauki Instytutu Badań i Analiz Finansowych (IBAF) w Rzeszowie. Członek rady nadzorczej spółki komunalnej. Ekspert z zakresu finansów publicznych (w szczególności finansów JST). 

 

Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, publikacji książkowych, rozdziałów monografii, opracowań i raportów analitycznych, a także strategii i programów naprawczych w obszarze finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem finansów jednostek samorządu terytorialnego. 

 

 

dr Jacek Rodzinka

Dyrektor ds. Rozwoju Komercji IBAF

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, w jego obszar zainteresowań wchodzi tematyka lojalności klientów w różnych branżach, a szczególnie w dziedzinie ubezpieczeń. Naukowo zajmuje się modelowaniem i pomiarem lojalności klientów. Autor lub współautor ponad czterdziestu publikacji oraz wielu raportów, ekspertyz i strategii rozwoju.


Trener i konsultant współpracujący zarówno z ośrodkami naukowymi, jak i przedsiębiorstwami, wykładowca Szkoły Giełdowej.


Od 1999 r. zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, obecnie pełni funkcje: Dyrektora Centrum Badań i Analiz Społeczno Gospodarczych Klasteringu oraz Zastępcy Kierownika Katedry Makroekonomii.
 

 

dr Joanna Podgórska

Doktor nauk ekonomicznych. Praca doktorska przygotowana pod opieką prof. dr hab. Krzysztofa Opolskiego, obroniona w 2016 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka zaocznych studiów doktoranckich na WNE UW. Adiunkt w Katedrze Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, pracownik Instytutu Badań i Analiz Finansowych WSIiZ oraz Zastępca Redaktora Naczelnego Finansowego Kwartalnika Internetowego "e-Finanse". Absolwentka Wydziału Ekonomicznego WSIiZ w Rzeszowie. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2006/2007, 2007/2008 oraz 2008/2009.

mgr Ulyana Dzyuma-Zaremba

Pracownik naukowo-dydaktyczny (Asystentka) w Instytucie Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 


Absolwentka studiów podyplomowych "Kapitalny Menedżer" na kierunku Zarządzanie Finansami Strategicznymi, studiów uzupełniających na kierunku Ekonomia oraz studiów licencjackich na Dziennikarstwie. Ukończyła również roczną Europejską Akademię Dyplomacji w Warszawie. Biegle komunikuje się w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z analizą ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw. 

 

Doświadczenie praktyczne zdobywa współpracując z firmą Splentum Smart Data. Prywatnie interesuje się sportem i motoryzacją. Posiada mistrzowski stopień w kick-boxingu. 

mgr Małgorzata Leśniowska-Gontarz

Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie kierunek Ekonomia, specjalność: gospodarka europejska (2009). Obecnie asystentka w Katedrze Polityki Społecznej i Gospodarczej oraz sekretarz Katedry Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

 

Podczas studiów aktywna uczestniczka m.in. Studenckiego Koła Ubezpieczeń i Bankowości oraz Koła Filmowego. Uczestniczka programu Erasmus „Lobbying w  EU” realizowanego w Brukseli (kwiecień/maj 2008). Od kwietnia 2009 r. do kwietnia 2011 r., asystent Pełnomocnika Rektora ds. Systemu Zarządzania Jakością w projekcie „Jakość, Edukacja, Sukces”. Współorganizator I oraz II Międzynarodowej Konferencji Praktyków KAIZEN. Od października 2010 r. studentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Ekonomiczny).

mgr Aleksandra Wojnarowska-Dygdoń

Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie studiów uzupełniających na kierunku Ekonomia ze specjalnością biznes międzynarodowy i zarządzanie projektami oraz studiów licencjackich na kierunku Ekonomia ze specjalnością rachunkowość. W 2013 roku ukończyła studia podyplomowe Rachunkowość i finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Podczas studiów aktywna uczestniczka m.in. Koła Popularyzacji Wiedzy Ubezpieczeniowej i Koła Naukowego Bankowości. Otrzymała nagrodę Rektora „Sempre Primus” za wysokie osiągnięcia w trakcie swojej edukacji.

 

Obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny (asystentka) w Instytucie Badań i Analiz  Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a także sekretarz Katedry Mikroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
 

 

    

Prezentujemy raport

 

Raport Finanse samorządowe - stan, perspektywy, zagrożenia. Przygotowany na III Europejski Kongres Samorządów.


 

zobacz pozostałe raporty IBAF...

 

 

 

 

 

   

ZOBACZ:

Copyright © 2011 Instytut Badań i Analiz Finansowych. All rights reserved.
Instytut Badań i Analiz Finansowych
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
35-225 Rzeszów
ul. Sucharskiego 2, pokój 248
Tel. +48 17 86-61-185
Fax +48 17 86-61-222

E-mail: kontakt@ibaf.edu.pl