Projekty zrealizowane

Dochody i wydatki Sektora Finansów Publicznych w województwie Małopolskim z prognozą do roku 2030

 

 

 

Projekt umiędzynarodowienia FKI e-Finanse 

Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse dbając o rozwój pozyskał środki finansowe z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację dwuletniego projektu zakładającego zwiększenie umiędzynarodowienia czasopisma. W ramach otrzymanej dotacji możliwe będzie unowocześnienie strony internetowej kwartalnika wraz z jednoczesnym wprowadzeniem elektronicznego systemu ułatwiającego nabór i zarządzanie nadsyłanymi publikacjami naukowymi. Zaimplementowane rozwiązania informatyczne ułatwią pracę zespołowi redakcyjnemu, a z drugiej strony zwiększą komfort autorów w zakresie współpracy z kwartalnikiem. Wprowadzenie elektronicznego systemu zarządzania nadsyłanymi publikacjami pozwoli na dostosowanie kwartalnika do najlepszych standardów międzynarodowych oraz praktyk czasopism listy filadelfijskiej. Ponadto, zaplanowane działania projektowe pozwolą na poszerzenie grona Rady Programowej oraz recenzentów zagranicznych, nawiązanie współpracy z podmiotami, dzięki którym możliwe będzie rozszerzenie zasięgu czasopisma oraz dotarcie do nowego grona potencjalnych autorów.

 

e-Finanse otrzymały finansowanie ramach umowy 725/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z aktualnym numerem czasopisma znajdującym się pod poniższym linkiem http://www.e-finanse.com/.

  

 

Koncepcja programowo - organizacyjna dla przemyskiego inkubatora przedsiębiorczości i innowacji

 


Centrum usług wspólnych dla Gminy Miasto Leżajsk

 

Program rozwoju przedsiębiorczości Gminy Miejskiej Przeworsk

 

 

Program rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk

Zespół pracowników IBAF zakończył pracę nad programem rozwoju przedsiębiorczości dla Gminy Miejskiej Przeworsk. Koncepcja programu zakładała opracowanie kompleksowego programu rozwoju przedsiębiorczości dla Gminy Miejskiej Przeworsk. Konstrukcja programu wspierającego przedsiębiorczość, przygotowana została zgodnie z metodologią budowy dokumentów strategicznych. Treść opracowania została poprzedzona diagnozą potencjału społeczno-ekonomicznego Gminy Miejskiej Przeworsk oraz jej otoczenia. Przeprowadzona diagnoza stanowi punkt wyjścia dla projektowania działań dedykowanych rozwiązywaniu indywidualnych problemów Miasta w obszarze przedsiębiorczości.
 

Prezentacja wyników projektu badawczego NCN

Zespół pracowników Katedry Finansów, Katedry Makroekonomii, Instytutu Badań i Analiz Finansowych oraz Katedry Nauk Społecznych przedstawia wyniki realizacji projektu naukowego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji DEC-2013/11/B/HS4/01022 pod nazwą „Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny szczebla gminnego”.
 
 
 
Analiza ekonomiczna rezultatów badań nad wspieraniem przedsiębiorczości przez samorząd gminny.
 
 
Wielowymiarowa ocena skuteczności działań JST w zakresie wspierania przedsiębiorczości.

 

Czwartki z inwestowaniem pod patronatem IBAF

Od marca do czerwca 2016 roku, w każdy czwartek, w Laboratorium Finansowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie odbywały się pod patronatem IBAF spotkania traderów z województwa podkarpackiego w ramach Trading Jam Session. W ramach tzw. social tradingu – każdy uczestnik nabywał wiedzę, którą następnie przenosił do praktyki wykorzystując do tego celu uczelniany dealing room.
 
Spotkania miały charakter otwarty, a czas ich trwania pokrywał się z czasem w którym otwarte były sesje giełdowe w całej Europie. Ideą spotkań była możliwość dzielenia się swoimi poglądami na temat wycen walorów inwestycyjnych, jak również własnym doświadczeniem związanym z tradingiem.
 

Raport  pt. „Dostępność podkarpackich talentów na potrzeby firm outsourcingowych”

Na zlecenie Urzędu Miasta Rzeszowa Instytut Badań i Analiz Finansowych zrealizował badania i opracował raportu nt. „Dostępność podkarpackich talentów na potrzeby firm outsourcingowych”. Raport powstał w oparciu o badania realizowane wśród studentów oraz mieszkańców Podkarpacia z przedziału wiekowego 20-40 lat.

 

Badanie prowadzone było na próbie 1200 studentów z 4 największych rzeszowskich uczelni oraz na próbie 600 osób mieszkających na terenie Podkarpacia.  Studenci badani byli metodą tradycyjną, przy wykorzystaniu kwestionariusza ankietowego, natomiast mieszkańcy Podkarpacia  uczestniczyli w badaniach realizowanych metodą wywiadu telefonicznego CATI. Całość prac badawczych zwieńczona została tzw. badaniami fokusowymi. W oparciu o zgromadzony materiał źródłowy powstał raport analityczny dający podstawę dla formułowania polityk dedykowanych wsparciu inwestorów poprzez profesjonalizację zasobów kadrowych.  

 

Opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Mielca na lata 2015-2020 z prognozą do roku 2025

W rezultacie wygranego przetargu na opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Mielca na łata 2015-2020 z prognozą do roku 2025 pracownicy IBAF podjęli się realizacji zlecenia dla Gminy Miejskiej Mielec mającego na celu:

 

 • Analizę i diagnozę efektów wdrożenia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Mielec na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020;
 • Sporządzenie harmonogramu pracy zespołu zadaniowego, powołanego przez Prezydenta na Miasta Mielca do współpracy z Wykonawcą przy opracowaniu Strategii;
 • Opracowanie "Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Mielca na lata 2015-2020 z prognozą do roku 2025” oraz streszczenia Strategii;
 • Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zlecenie zostało zrealizowane w okresie maj - październik 2015. 

 

 

Bilans otwarcia dla kadencji samorządowej 2015-2018 w gminie Świlcza

Zespół IBAF na zlecenie Gminy Świlcza opracował dokument pt. „Bilans otwarcia dla kadencji samorządowej 2015-2018 w Gminie Świlcza”. W ramach ekspertyzy analizie poddano sytuację ekonomiczno-gospodarczą Gminy, dokonano oceny jej sytuacji finansowej, a także procedur zarządzania jej finansami. Na podstawie dokonanej analizy opracowano rekomendacje dla Władz dotyczące kształtowania polityki finansowej Gminy w trakcie bieżącej kadencji samorządowej. Opracowanie ekspertyzy zakończyła prezentacja jej wyników na sesji Rady Gminy Świlcza. 

 

Cykl seminariów pt. „Seminaria u Ekonomistów”

Z inicjatywy Instytutu Badań i Analiz Finansowych oraz Katedry Finansów WSIiZ w roku akademickim 2014/2015 przeprowadzono cykl spotkań naukowych pn. „Seminaria u Ekonomistów”. Celem cyklu była prezentacja tematów badawczych, pomysłów na badania naukowe oraz rezultatów prac empirycznych pracowników Instytutu i Katedry, ale również współpracowników zewnętrznych IBAF. 

 

Dotychczas odbyło się 10 seminariów, poświęconych następującym tematom:

 

 • „Wykorzystanie analizy obwiedni danych w badaniu efektywności zakładów opiekuńczo-leczniczych" (mgr Joanna Hady)
 • „Proces diagnozowania jednostek chorobowych przez lekarzy przy zastosowaniu analizy bayesowskiej" (mgr Małgorzata Leśniowska – Gontarz) 
 • „Ocena efektywności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w woj. podkarpackim przy wykorzystaniu metody analizy obwiedni danych” (mgr Joanna Hady)
 • „Wiedza finansowa studentów” (mgr Aleksandra Wojnarowska – Dygdoń)
 • „Klienci instytucji parabankowych w Polsce w świetle wypowiedzi Internautów. Badania jakościowe” (dr Agata Gemzik – Salwach)
 • „Założenia Reformy Finansów samorządu Terytorialnego na Ukrainie” (prof. nadzw. dr Wojciech Misiąg)
 • „Algorytmy podziału środków publicznych” (prof. nadzw. dr Wojciech Misiąg)
 • „Metody budżetowania zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego” (prof. nadzw. dr Wojciech Misiąg)
 • „Wpływ internacjonalizacji na wyniki finansowe spółek giełdowych” (prof. Jan Nowak, mgr Ulyana Dzyuma-Zaremba)
 • „Klastry w polityce regionalnej na przykładzie strategii rozwoju transgranicznego klastra tufów zeolitowych” (dr Tomasz Skica, dr Jacek Rodzinka)

 

W spotkaniach uczestniczyło łącznie ponad 150 osób, w tym goście spoza WSIiZ (m. in. przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli, Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich, Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Urzędu Miasta Rzeszowa, a także burmistrzowie i wójtowie okolicznych miast i gmin, pracownicy naukowi uczelni oraz studenci. 

 

Seminaria były okazją do wymiany poglądów, debat oraz dyskusji, a tym samym kreowania pomysłów badawczych i inicjowania nowych przedsięwzięć naukowych. 

 

Kariera w Bankowości

Wraz z kończącym się rokiem akademickim zakończył się realizowany przez Instytut Badań i Analiz Finansowych działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (WSIiZ) oraz Katedrę Finansów WSIiZ cykl seminariów pt. „Kariera w Bankowości”. Były to comiesięczne spotkania przedstawicieli branży finansowej, które miały na celu zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w tym sektorze gospodarki. Łącznie odbyło się 5 spotkań, a ich tematyka poświęcona była następującym zagadnieniom: 

 

 • „Rola i zadania NBP” (wykład prowadzony przez p. Dyrektor Rzeszowskiego oddziału NBP), 
 • „Rola Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich w sektorze bankowości”(wykład prowadzony przez przedstawiciela ZBP), 
 • „Polski sektor bankowy – rozwój wbrew kryzysowi” (wykład prowadzony przez przedstawiciela KNF), 
 • "Ocena działalności gospodarczej przez bank. Analiza finansowa z uwzględnieniem najważniejszych wskaźników finansowych i budowa raitingu klientów" (wykład prowadzony przez przedstawiciela BNP Paribas Bank Polska SA.) 
 • „Nowa ścieżka kariery" (wykład prowadzony przez przedstawiciela Prudencial). 

 

W spotkaniach uczestniczyło łącznie ponad 175 osób. Spotkania z powyższymi przedstawicielami miały szansę zwrócić uwagę studentów na szeroko pojętą tematykę finansową i zainteresować ich karierą w bankowości. Atutem tego typu inicjatyw jest także to, że dzięki nim studenci mieli okazję poznać nieco finansowej „kuchni”. Zaplanowane spotkania były okazją do zadawania pytań i wyjaśniania wszelkich wątpliwości związanych z szeroko pojętą bankowością i finansami. Udział w spotkaniach pozwolił studentom na budowanie świadomości finansowej oraz kształtowanie ich decyzji związanych z przyszłą karierą zawodową. 

 

Cykl seminariów pt. „Kariera w Bankowości” objęty był patronatem m.in. Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., Związku Banków Polskich, Finansowego Kwartalnika Internetowego e-Finanse oraz Giełdy Inwestora – Niezależnego Multimedialnego Portalu Inwestycyjnego. Informacje o cyklu spotkań były zamieszczane na stronach Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Instytutu Badań i Analiz Finansowych, Centrum Prawa Bankowego i Informacji (www.alebank.pl), Giełdy Inwestora (www.gielda-inwestora.pl), a także obsługiwanych przez Instytut i Katedrę Finansów WSIiZ profilach na portalu społecznościowym Facebook.

 

Szkolenie nt. Statutu Radnego dla Rady Miejskiej Tyczyna

W dniu 18 kwietnia 2015 roku Instytut Badań i Analiz Finansowych WSIiZ w Rzeszowie, przeprowadził szkolenie dla Rady Miejskiej w Tyczynie, poświęcone problematyce statutu radnego w polskim prawodawstwie, związanych z nim praw i obowiązków. W trakcie szkolenia poruszone zostały takie zagadnienia jak: status prawny radnego, obostrzenia w funkcjonowaniu radnego na rynku pracy i w gospodarce oraz dostęp radnych do informacji. W trakcie zajęć warsztatowych uczestnikom przekazane zostały także informacje na temat składania oświadczeń majątkowych, negocjowania i rozwiązywania konfliktów. Finalnie szkolenie objęło także tematy dotyczące dostępu radnych do informacji, ich współpracy i współdziałania z otoczeniem lokalnym oraz prezentację technik skutecznego komunikowania się radnych z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Szkolenie „Finanse dla niefinansistów” dla Stomil Sanok S.A.

W dniach 10 i 15 kwietnia 2015 r., w siedzibie Stomil Sanok S.A., przeprowadzone zostało szkolenie pt. "Finanse  dla niefinansistów". Uczestniczący w szkoleniu pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu zarządzania kosztami, stosowania narzędzi rachunkowości zarządczej i controllingu. Wśród zrealizowanych ważniejszych zagadnień znalazły się: tradycyjne i nowoczesne rachunki kosztów, proces budżetowania, prowadzenie skutecznej polityki cenowej, ocena projektów inwestycyjnych, sporządzanie i analiza sprawozdań finansowych. Szkolenie zostało przeprowadzone przez eksperta IBAF dr Martę Czyżewską.  

 

Ekspertyza pt. Analiza budżetu gminy Miasto Leżajsk w latach 2011–2014 z elementami kształtowania polityki finansowej w latach następnych

W marcu 2015 roku zespół pracowników Instytutu Badań i Analiz Finansowych WSIiZ w Rzeszowie opracował ekspertyzę dla Gminy Miejskiej Leżajsk poświęconą analizie budżetu miejskiego za lata poprzedzające kadencję samorządową 2014-2018, z uwzględnieniem elementów kształtowania polityki finansowej Miasta w latach kolejnych. Ekspertyza składała się z kilku komplementarnych części. Pierwszą, otwierającą ekspertyzę częścią była ocena stanu finansów Miasta dokonywana przez pryzmat tak dochodów i wydatków, jak również zadłużenia wraz z oceną dotychczasowego sposobu zarządzania długiem. Część druga koncentrowała się na analizie sposobu zarządzania realizacją zadań publicznych i obejmowała ona badanie struktur organizacyjnych Urzędu, podległych Miastu jednostek organizacyjnych wraz z oceną sposobu zarządzania realizacją przypisanych Miastu zadań i rekomendacjami zalecanych do wprowadzenia zmian. 

 

Ekspertyza pt. Bilans otwarcia Gminy Miejskiej Mielec i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Mielec

W miesiącu lutym 2015 roku, pracownicy Instytutu Badań i Analiz Finansowych WSIiZ w Rzeszowie opracowali ekspertyzę stanowiącą bilans otwarcia Gminy Miejskiej Mielec i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Mielec. Badaniem objęto analizę organizacji Urzędu Miejskiego w Mielcu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Mielec. Zakres wykonanych prac objął ocenę podziału zadań pomiędzy Urząd, a jednostki organizacyjne Miasta, badanie zakresów kompetencji przypisanych do poszczególnych stanowisk, nakładanie się zadań i wykazanie zadań bez wyraźnego przypisania ich do odpowiedniej komórki Urzędu lub jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Mielec. Ocenie w ramach wykonanego zlecenia poddano również politykę zatrudnienia oraz kondycję jednostek organizacyjnych Miasta, z uwzględnieniem spółek komunalnych. Osobną częścią opracowania była analiza kondycji finansowej Miasta. W ramach przeprowadzonej analizy finansów Mielca badaniem objęto dochody, wydatki oraz zadłużenie, a także bazę podatkową i zdolność do zapewnienia środków na inwestycje. 

 

Akademia Inwestora

Zespół IBAF zakończył realizację projektu „Akademia Inwestora” organizowanego przez Instytut Badań i Analiz Finansowych oraz Katedrę Finansów WSIiZ we współpracy z NBP w ramach programu edukacji ekonomicznej. Celem projektu było rozwinięcie wśród 60 młodych ludzi – uczniów i uczennic podkarpackich szkół ponadgimnazjalnych umiejętności praktycznych i teoretycznych w obszarze finansów oraz inwestowania poprzez realizację 3-etapowego konkursu połączonego z warsztatami. Dzięki współpracy z NBP możliwe było pozyskanie środków na realizację projektu. Patronat nad konkursem sprawował Prezydent Miasta Rzeszowa oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego.

 

Matematyka na giełdzie

W dniach 22-23 stycznia 2015 roku w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej k. Rzeszowa odbyły się warsztaty oraz konkurs w ramach Projektu pt.: „Matematyka na giełdzie”. dofinansowanego ze Stypendium im. Lesława A. Pagi Organizatorem Projektu była Katedra Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. 

 

Warsztaty oraz konkurs „Matematyka na giełdzie” odbyły się w specjalistycznym Laboratorium Finansowym, które powstało przy Instytucie Badań i Analiz Finansowych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Wzięło w nich udział 48 uczestników (studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych) z Polski oraz Ukrainy. Zakres tematyczny warsztatów obejmował:

 

 • rynki i instrumenty finansowe, 
 • podstawy matematyki finansowej,
 • wprowadzenie do Harmonic Tradingu - nowoczesnego nurtu współczesnej analizy technicznej,
 • psychologię inwestowania.

 

Głównym celem projektu było wzbogacenie stanu wiedzy studentów i uczniów szkół średnich z zakresu zastosowania matematyki na rynku kapitałowym oraz przekazanie uczestnikom podstawowych zasad inwestowania. 

 

 
 

Przewodnik po projekcie budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2013

Na podstawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013 przygotowaliśmy dla Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego przewodnik po projekcie budżetu województwa podkarpackiego na rok 2013. Na ponad 50 stronach opisaliśmy zagadnienia prawne związane z tworzeniem i realizacją budżetu samorządowego, pokazaliśmy listę wojewódzkich instytucji samorządowych,  założenia budżetu na rok 2013 oraz dochody i wydatki w układzie działowym. Taki sposób pozwolił na dokładne przedstawienie największych wydatków budżetowych oraz zaprezentowanie głównych projektów realizowanych z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. Dodatkowo pokazaliśmy mieszkańcom województwa podział zadań pomiędzy poszczególnymi szczeblami samorządu terytorialnego w celu lepszego zrozumienia roli Marszałka. Opisaliśmy również stan zaawansowania oraz główne projekty realizowane w ramach RPO Województwa Podkarpackiego zarządzanego przez Marszałka.

 

Ramy finansowe strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025

W ramach aktualizacji strategii rozwoju województwa Warmińsko-Mazurskiego przygotowaliśmy ramy finansowe wraz z wyliczeniem potencjału finansowego jednostek samorządu terytorialnego i odpowiedzią na pytanie w jaki sposób jednostki samorządu terytorialnego będą mogły dokonywać wydatków prorozwojowych. Podstawą raportu było badanie ankietowe przeprowadzone na JST województwa Warmińsko-Mazurskiego. Horyzont przedstawionych obliczeń prognostycznych obejmował cały okres objęty aktualnie obowiązującą Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 i cały okres, w którym rozliczane będą wydatki finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej, które zostaną przyznane jednostkom samorządowym z terenu województwa w zbliżającej się perspektywie finansowej 2014–2020. Wyniki zostały przedstawione w ujęciu wojewódzkim oraz podregionów (NUTS 3).

 

Ocena potencjału finansowego jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego do realizacji projektów w ramach RPO Województwa Pomorskiego 2014–2020

Na zlecenie Urzędu marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przygotowaliśmy raport dotyczący oceny potencjały JST dla projektów w ramach RPO w latach 2014-2020. Głównym celem raportu była ocena wpływu transferów środków w sektorze finansów publicznych na sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego. Dodatkowo chcieliśmy oszacować rozmiary środków, jakie jednostki samorządu terytorialnego z województwa pomorskiego będą mogły w latach 2012–2020 przeznaczyć na nowe wydatki rozwojowe. Wnioski końcowe bazowały na przeprowadzonym przez nas badaniu ankietowym oraz własnych algorytmach. Na życzenie zamawiającego wyniki zostały zaprezentowane w ujęciu wojewódzkim, podregionalnym oraz usystematyzowane według typów jednostek.

 

Kapitalny Menedżer

Kapitalny Menedżer to studia podyplomowe dla kadry zarządzającej, składające się z trzech modułów: zarządzania finansami strategicznymi, zarządzania kompetencjami pracowników oraz zarządzania projektami. Każdy z tych modułów prowadzony jest przez wysokiej klasy teoretyków i praktyków, przedstawicieli biznesu.

Dodatkową zaletą studiów są certyfikaty, które można uzyskać. I tak w wypadku zarządzania finansami strategicznymi studenci mają szansę uzyskać prestiżowy certyfikat CIMA, wystawiany przez brytyjski Instytut Rachunkowości Zarządczej, natomiast w wypadku zarządzania projektami jest to egzamin IPMA na poziomie D-Level.

 

Studia Kapitalny Menedżer oceniam z punktu widzenia inżyniera jako wyśmienity wstęp w świat finansów. Duża liczba zróżnicowanych gier symulacyjnych pozwoliła na bieżąco weryfikować wykładaną teorię w praktyce. Największe plusy tych studiów to doświadczenie kadry naukowej i dążenie do zaintersowania słuchaczy każdym z wykładanych przedmiotów. Z kolei za największą wartością dodaną do studiów uważam możliwość ukończenia studiów podyplomowych wraz z dodatkowym tytułem CIMA Certificate in Business Accounting. To dla mnie bardzo dobry początek na drodze rozwoju w zakresie rachunkowości zarządczej.

Sylwester Musiał (Managed Services Transformation Lead RWCE)

Ericsson Sp. z o.o.

 

Mam przyjemność podziękować Państwu za udział w studiach podyplomowych na kierunku Zarządzanie Finansami Strategicznymi.

Uczestnictwo w studiach Kapitalny Menedżer dało mi możliwość poszerzenia dotychczasowej wiedzy z zakresu szeroko rozumianych finansów.

Bardzo wysoko oceniam poziom merytoryczny osób, które prowadziły zajęcia w trakcie studiów. Poziom prowadzonych wykładów i ćwiczeń oceniam jako wysoce profesjonalny a jednocześnie ciekawy. Jednocześnie na bardzo wysoką ocenę moim zdaniem zasługuje poziom organizacyjny studiów. Ponadto dzięki uczestnictwu w studiach miałem możliwość uzyskania certyfikatu CIMA co również wpływa na pozytywną ocenę. Za bardzo cenne uważam również możliwość nawiązania nowych znajomości z osobami uczestniczącymi w studiach jak i prowadzącymi.

Bardzo wysoki poziom merytoryczny, organizacyjny oraz miła atmosfera sprawiły, że z wielką przyjemnością wziąłbym udział w podobnych inicjatywach w przyszłości.

Jerzy Moskal (Ekspert ds. Analiz Kredytowych) 

Alior Bank S.A.

 

Ukończenie studiów podyplomowych „Kapitalny Menedżer” na kierunku Zarządzanie Finansami Strategicznymi, umożliwiły mi uzyskanie wiedzy z zakresu finansów i zarządzania nimi. Poprzez nowoczesny program uwzględniający aktualne nurty w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw poznałam zasady i umiejętności z zakresu wpływu finansów strategicznych na efektywność funkcjonowania i polepszenia kondycji przedsiębiorstwa. Wiedza ta umożliwia mi pozyskanie awansu na wyższym szczeblu zarządzania. Jestem bardzo zadowolona z programu studiów i różnorodności prowadzonych zajęć. Nauka nie tylko poprzez teorię, ale również wykorzystanie jej w praktycznych ćwiczeniach i zabawach zostaje bardziej zapamiętana. Z wielką przyjemnością podejmę się kolejnego wyzwania w podobnych projektach.

Agnieszka Magoń (Regionalny Koordynator Projektów)

Reynaers Polska Sp. z o.o.  

 

Analiza przyczyn rosnących kosztów funkcjonowania transportu publicznego w Gminie Miasto Rzeszów i wskazanie sposobów ich obniżenia w jednostkach organizacyjnych Gminy realizujących to zadanie”.

Przedmiotem zamówienia realizowanego przez zespół ekspertów Instytutu Badań i Analiz Finansowych IBAF w Rzeszowie na rzecz Urzędu Miasta Rzeszowa była analiza przyczyn rosnących kosztów funkcjonowania transportu publicznego w Gminie Miasto Rzeszów i wskazanie sposobów ich obniżenia w jednostkach organizacyjnych Gminy realizujących to zadanie. Analizą objęte zostały dwa podmioty: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK) – Rzeszów Sp. z o.o. oraz Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) w Rzeszowie. Pracę nad ekspertyzą podzielono na trzy, wzajemnie komplementarne względem siebie etapy. Etap pierwszy stanowił analizę wstępną opartą na badaniu dokumentów źródłowych. Etap drugi uwzględniał badanie właściwe, tj. blisko 20 wizyt studyjnych w analizowanych podmiotach (tj. MPK - Rzeszów Sp. z o.o. i Zarządzie Transportu Miejskiego), a także towarzyszące im badania porównawcze benchmarkingowe oraz badania ankietowe. Etap trzeci, finalizujący prace nad ekspertyzą objął przygotowanie opracowania podsumowującego wyniki analiz oraz ustaleń poczynionych w dwóch pierwszych etapach, rozszerzonych o rekomendacje zmian.

 

 

Szkolenie „Negocjacje międzykulturowe” na zlecenie Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach

Na podstawie wygranego przetargu, w dniach 5-7 listopada w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach odbył się kurs z „Negocjacji międzykulturowych” skierowany do żołnierzy Wydziału CIMIC oraz pracowników cywilnych Wydziału Szkolenia. Kurs miał na celu zapoznać słuchaczy z zasadami negocjacji w wybranych regionach świata, nauczyć komunikacji z ludnością lokalną przy uwzględnieniu ich pochodzenia etnicznego, idei, wartości i panujących obyczajów.

Szkolenie przeprowadzili pracownicy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie: dr Maciej Milczanowski, mgr Joanna Hady oraz mgr Ulyana Dzyuma.

 

Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej ADAMET-NIEMET Sp. z o.o.

Instytut Badań i Analiz Finansowych opracował na rzecz przedsiębiorstwa Adamet-Niemet Sp. z o.o. materiał zatytułowany: „Adamet-Niemet Sp. z o.o. Starting Point. A Satelite View Report ze wstępnymi zestawami rekomendacji”, zawierający szczegółową analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, zakończony rekomendacjami dotyczącymi możliwości usprawnienia działania podmiotu.

 

Teaser Inwestycyjny

Instytut Badań i Analiz Finansowych opracował na rzecz Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. materiał inwestorski w postaci teasera informacyjnego, który został wzbogacony o prezentację opartą o nowoczesną aplikację Prezi.

 

Ekspertyza prawna dla FUH ELEKTROKAL B.D. Salabura spółka jawna

Wspólnie z kancelarią Radcy Prawnego dr. Olgierda Łunarskiego Instytut Badań i Analiz Finansowych przygotował ekspertyzę prawną na zlecenie FUH ELEKTROKAL B.D. Salabura spółka jawna. Ekspertyza dotyczyła sytuacji prawnej Spółki i wspólników.
 

Ekspertyza nt.: „Kompleksowej analizy zasad opodatkowania nieruchomości w Polsce”

Na zlecenie spółki WIKANA Instytut Badań i Analiz Finansowych przygotował ekspertyzę dot. zasad opodatkowania nieruchomości w Polsce. Zakres ekspertyzy dotyczył m.in.:

 • zagadnień opodatkowania nieruchomości i ich części;
 • zagadnień opodatkowania gruntów, w tym gruntów rolnych i leśnych;
 • problemów opodatkowania budowli;
 • zasad naliczania i optymalizowania opłat adiacenckich i rent planistycznych;
 • zasad opodatkowania nieruchomości jako aportów/wszystkie możliwe koncepcje i formy;
 • problematyki opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości;
 • problematyki opodatkowania nieruchomości w kontekście optymalizacji opodatkowania;
 • specyfiki opodatkowania nieruchomości zajętej przez syndyka;
 • zagadnień opodatkowania kupna, sprzedaży i przeniesienia nieruchomości;
 • opodatkowania najmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu nieruchomości;
 • opodatkowania nieruchomości jako aportów w spółkach osobowych i kapitałowych;
 • zagadnień związanych z katastrem nieruchomości i perspektywami rozwoju rynku nieruchomości w Polsce.

Szkolenie FINANSIAL ANALYSIS AS A FINANCIAL RISK MANAGEMENT TOOL Dla WSK “PZL- Rzeszów” S.A.


Szkolenie adresowane było do blisko 20-osobowej grupy pracowników działu odpowiedzialnego za windykację należności oraz podejmowanie decyzji odnośnie limitów kredytów kupieckich przyznawanych kontrahentom, a tym samym za ryzyko handlowe całego przedsiębiorstwa. Celem dwudniowego szkolenia było wykształcenie wśród słuchaczy umiejętności sporządzania zwięzłej analizy finansowej, która powinna zawierać istotne elementy z punktu widzenia wiarygodności kredytowej kontrahenta, posiadać rzeczową argumentację i właściwe słownictwo oraz logiczną konstrukcję.

 

Konferencja naukowa „EDUKACJA FINANSOWA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO. CZY POLACY SĄ PRZYGOTOWANI DO INWESTOWANIA?”

Instytut Badań i Analiz Finansowych zorganizował pierwszą z cyklu Forum Idei Finansowych konferencję pod tytułem „Edukacja finansowa wczoraj, dziś i jutro. Czy Polacy są przygotowani do inwestowania?”. Konferencja odbyła się 13 grudnia 2011 r. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej, które jest częścią kampusu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Oba miejsca zostały połączone ze sobą za pomocą videomostu.

 

Na konferencji pojawiło się wiele wybitnych osobowości ze świata finansów. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.:

 • prof. dr hab. Krzysztof Opolski (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. Javed Ghulam Hussain (Birmingham City University)
 • dr Lidia Adamska (Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie)
 • dr Ryszard Petru (Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich)
 • Piotr Kuczyński (Główny Analityk Xelion Doradcy Finansowi)
 • Marcin Mróz (Główny Ekonomista BNP Paribas Bank Polska SA)
 • Fiona Harvey (Market Director - Performance & Emerging Markets, CIMA)
 • Łukasz Tarnawa (Główny Ekonomista BOŚ Bank SA)

 

Po wystąpieniu prelegentów odbył się panel dyskusyjny. Poruszono w nim tematy odpowiedzialności komentatorów ekonomicznych i ich wpływu na rynki światowe. Sporo uwagi poświęcono też procesowi nauczania, zwrócono uwagę na błędy popełniane w procesie nauczania, podkreślono konieczność kształcenia umiejętności selekcjonowania i analizowania faktów oraz sprawnego ich weryfikowania.

 

Podczas konferencji zaprezentowane zostało także Laboratorium Finansowe należące do Instytutu Badań i Analiz Finansowych WSIiZ w Rzeszowie oraz programy edukacyjne oferowane przez IBAF.

 

Zdjęcia z wydarzenia: Galeria.
Więcej informacji: Relacje z konferencji.

 

„Strategia podatkowa gminy Krynica-Zdrój w okresie średnim i dlugim”

Opracowanie miało na celu zbudowanie średnio i długookresowej strategii podatkowej dla Gminy Krynica-Zdrój. Przedmiotowa strategia pozwoliła na kompleksowe ujęcie problematyki wykorzystania podatków oraz opłat lokalnych w ich funkcji stymulacyjnej umożliwiając przy tym rewizję dotychczasowego podejścia do kształtowania gminnej polityki podatkowej. Zaproponowane w strategii rozwiązania zapewnią stabilizację i przejrzystość polityki w obszarze obciążeń fiskalnych w Gminie, wzmacniając przy tym długofalowe pozytywne efekty uporządkowanego podejścia do kształtowania wydajności źródeł wpływów podatkowych.

 

Autorami opracowania są: dr Tomasz Skica – ekspert z zakresu finansów publicznych oraz dr Andrzej Kiebała – ekspert z zakresu prawa finansowego.

 

Wycena HYDRO-HANDEL Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie

Instytut Badań i Analiz Finansowych opracował wycenę FH Hydro Handel Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie. Wartość wycenianego przedsiębiorstwa została oszacowana dwoma metodami – dochodową (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) oraz majątkową (skorygowanych aktywów netto).

 

Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki BIAZET S.A. z siedzibą w Białymstoku

Na zlecenie Ministerstwa Skarbu Państwa Instytut Badań i Analiz Finansowych podjął się wykonania oszacowania wartości przedsiębiorstwa spółki Biazet S.A z siedzibą w Białymstoku oraz informacji o Spółce.

Wartość przedsiębiorstwa została oszacowana przy użyciu trzech metod wyceny:
- skorygowanych aktywów netto,
- zdyskontowanych przepływów pieniężnych,
- porównawczej.

Oszacowanie wartości Spółki zostało wykonane w celu ustalenia jej wartości rynkowej na dzień sporządzenia dla potrzeb realizacji procesu prywatyzacji.

 

Wycena PRESSPUBLICA Sp. z o.o.

Instytut Badań i Analiz Finansowych wycenił 49% udziałów Przedsiębiorstwa Wydawniczego Rzeczpospolita  w Presspublice Sp. z o.o., wydawcy czołowego polskiego dziennika, „Rzeczpospolitej”. Wyceny dokonano trzema metodami – dochodową (zdyskontowanych przepływów pieniężnych), majątkową (skorygowanych aktywów netto) i porównawczą (podejście sektorowe, model wieloczynnikowy).

 

INDEX PLUS

 

W ramach Programu "Index Plus" ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego od połowy grudnia 2010 r. do końca 2011 roku, redakcja "e-Finansów" realizowała projekt pt. "Umiędzynarodowienie i unowocześnienie Finansowego Kwartalnika e-Finanse".

 

Projekt miał na celu popularyzowanie treści związanych z polskimi dokonaniami w dziedzinie nauki w środowisku zagranicznych naukowców. Unowocześnienie wydawnictwa i otwarcie go na świat możliwe było dzięki finansowaniu prac podejmowanych m.in. w celu pozyskania i utrzymania recenzentów i nowych członków rady programowej z zagranicy. W ramach Programu "Index Plus" wspierającego całe przedsięwzięcie możliwe było także udoskonalenie redakcji "e-Finansów" od strony informatycznej.

 

Skutki zrealizowanego projektu to przede wszystkim wzrost zainteresowania środowiska naukowego z zagranicy polskimi osiągnięciami badawczymi, a co za tym idzie – zwiększenie cytowalności "e-Finansów" oraz wzrost znaczenia kwartalnika w rankingach międzynarodowych.

 

 

Koordynacja konkursu GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE w WSIiZ

GMC jest największą na świecie symulacją biznesową. Krajowe edycje przedsięwzięcia odbywają się obecnie w 33 miejscach na świecie (więcej informacji: www.worldgmc.com).

W konkursie startują zespoły (3-5 osób) tworzone przez studentów (II – V rok studiów) oraz reprezentantów firm. Każda drużyna przyjmuje rolę zarządu wirtualnego przedsiębiorstwa i, co za tym idzie, odpowiada za podejmowanie strategicznych decyzji we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy. Podstawowym kryterium wygranej w konkursie jest osiągnięcie najwyższej ceny akcji na wirtualnej giełdzie.

Koordynatorem konkursu w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania jest Pan Paweł Bochenek - pracownik IBAF. W XII edycji konkursu udział wzięła drużyna złożona z członków koła naukowego „FLOW”, działającego przy Instytucie.

 

 

EKSPERTYZA NT. „ANALIZA i OCENA GOSPODARKI FINANSOWEJ GMINY KRYNICA-ZDRÓJ W LATACH 2002-2010”

Instytut Badań i Analiz Finansowych przygotował ekspertyzę mającą na celu dokonanie oceny gospodarki budżetowej prowadzonej przez władze miejskie Krynicy-Zdroju na przestrzeni lat 2002-2010. Ekspertyza stanowić będzie podbudowę dla projekcji kierunków polityki budżetowej realizowanej przez władze obecnej kadencji i składa się z siedmiu wymienionych poniżej części.
Cześć Pierwsza: Koncepcja i tło projektowanych analiz
Cześć Druga: Trafność planowania budżetowego
Cześć Trzecia: Analiza dochodów budżetowych
Część Czwarta: Analiza wydatków budżetowych
Część Piąta: Analiza parametryczna wskaźników budżetowych
Część Szósta: Kształtowanie dochodów własnych
Część Siódma: Rekomendacje


Autorami opracowania są: dr Tomasz Skica – ekspert z zakresu finansów publicznych, dr Jacek Rodzinka – ekspert z zakresu ubezpieczeń oraz dr Andrzej Kiebała – ekspert z zakresu prawa finansowego.  

Poniżej zamieszczamy rekomendację otrzymaną od Burmistrza Krynicy - Zdroju.

Ekspertyza dla Urzędu Miasta Rzeszowa

Ekspertyza Instytutu Badań i Analiz Finansowych pozwoliła sformułować odpowiedź na pytanie, jakie działania winien podjąć Prezydent Miasta Rzeszowa, jako organ podatkowy, aby zwiększyła się w Rzeszowie liczba podatników podatku od środków transportowych?

Celem opracowania było w szczególności wykazanie wpływu ewentualnej decyzji władz Rzeszowa o redukcji stawek w podatku od środków transportowych (PŚT) na lokalizację podmiotów opodatkowanych tym tytułem podatkowym w obrębie granic administracyjnych miasta Rzeszowa. Analizie zostały poddane również obszary będące pochodną zmian w opodatkowaniu, takie jak stabilność zasilania finansowego, wpływ na wartość przynależnej miastu subwencji ogólnej, czy redukcja poziomu finansowania zadań własnych.

Ekspertyza została opracowana w układzie dwóch wzajemnie komplementarnych części, prezentujących zarówno bezpośrednie skutki obniżek stawek w podatku od środków transportowych, jak i potencjalne spektrum efektów będących konsekwencją tych decyzji.

Zakres czasowy przeprowadzonych analiz objął lata 2007, 2008, 2009. Pozwoliło to na ocenę wydajności badanego źródła wpływów budżetowych i uchwycenie kierunków zmian w czasie siły jego oddziaływania na łączną wartość dochodów budżetu. Badania poparte zostały analizą studialną przypadków, odwołaniami do autorskich badań empirycznych i objęły całą populację gmin powiatu rzeszowskiego, umożliwiając zbadanie lokalnego rynku w kierunku wyznaczenia jednostek o potencjalnie największej atrakcyjności postrzeganej przez pryzmat kryterium stawek w podatku od środków transportowych.

Autorzy opracowania:
dr Tomasz Skica – ekspert z zakresu finansów publicznych
dr Andrzej Kiebała – ekspert z zakresu prawa podatkowego
prof. nadzw. dr Tomasz Wołowiec – ekspert z zakresu finansów publicznych, polityki gospodarczej, polityki podatkowej i systemów podatkowych.

 

Efektywność, ryzyko i wartość przedsiębiosrtwa w studiach teoretycznych i empirycznych

Przedmiotem projektu było przygotowanie i opublikowanie specjalnego wydania „e-Finansów” pod tytułem „Efektywność, ryzyko i wartość przedsiębiorstwa w studiach teoretycznych i empirycznych”.  Projekt doprowadził do zrealizowania kilku ważnych celów.


Po pierwsze, problematyka kreowania wartości przedsiębiorstwa i głównych determinant tej wartości (efektywność i ryzyko) nabiera w Polsce coraz większego znaczenia. Wiedza na temat istoty wartości przedsiębiorstwa, czynników ją warunkujących i metod jej podnoszenia będzie w najbliższym czasie zyskiwać na znaczeniu, co skłania do prowadzenia badań i kształcenia w tej dziedzinie. Takie przekonanie można uzasadnić w następujący sposób:


1) polski rynek kapitałowy dynamicznie się rozwija; to m.in. tam wyznaczana jest wartość (rynkowa) przedsiębiorstwa; coraz więcej podmiotów będzie zatem zainteresowanych problematyką kształtowania tej wartości;
2)  w rezultacie wzrostu zamożności i dużej przedsiębiorczości Polaków wciąż przybywa w naszym kraju firm; właściciel przedsiębiorstwa zawsze jest zainteresowany wzrostem jego wartości;
3) w biznesie wiedzy finansowej wymaga się dziś nie tylko od pracowników działu finansowego i księgowości, ale coraz częściej od wszystkich zatrudnionych, przynajmniej na menedżerskich stanowiskach; zrozumienie istoty wartości przedsiębiorstwa – jako kluczowej zmiennej finansowej – i zasad jej kształtowania będzie prawdopodobnie coraz częściej wymagane od osób mających aspiracje objęcia odpowiedzialnych stanowisk w firmach.


Pierwszym celem projektu było zatem zainicjowanie nowych badań skoncentrowanych na problematyce wartości przedsiębiorstwa i kluczowych czynników ją warunkujących (efektywność i ryzyko).


Po drugie, cel ten został realizowany w ramach współpracy nie tylko międzyuczelnianej, ale także przewidującej angażowanie przedstawicieli świata biznesu. Artykuły do specjalnego wydania „e-Finansów”, które było przedmiotem projektu, przygotowali pracownicy czterech instytucji:
1)     Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
2)     Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu,
3)     Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
4)     Centralnego Domu Maklerskiego Banku Pekao SA.

 

Drugim celem projektu było zatem zainicjowanie współpracy w dziedzinie badań nad wartością przedsiębiorstw, polegającej na współdziałaniu podmiotów reprezentujących różne grupy zainteresowane tą problematyką.


Po trzecie, koncepcja zakładająca przyjmowanie maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa jako nadrzędnego finansowego celu jego działania została wystawiona na poważną próbę w związku z obecnym kryzysem ekonomiczno-finansowym. Częściej niż wcześniej wyrażane są opinie, zgodnie z którymi to koncentracja na wartości dla akcjonariuszy doprowadziła do tego, że poza wszelkimi racjami uwierzono – ze szkodą dla wszystkich – w niekończące się wzrosty cenowe na giełdach papierów wartościowych. Problematyka obecnego kryzysu ekonomiczno-finansowego była przedmiotem prezentacji na łamach kwartalnika „e-Finanse” już wcześniej. Numer 3/2009, zatytułowany „Anatomia kryzysu. Przyczyny – przebieg – perspektywy”, był numerem specjalnym dofinansowanym przez Narodowy Bank Polski. Intencją redakcji jest trwałe i aktywne uczestnictwo w debacie na temat kryzysu.
 

Trzecim celem projektu była próba oceny kondycji koncepcji przyjmującej maksymalizację wartości przedsiębiorstwa za nadrzędny cel jego działania w warunkach obecnego kryzysu ekonomiczno-finansowego, i tym samym kontynuowanie rozpoczętego numerem 3/2009 cyklu fachowych opracowań odnoszących się do dzisiejszych zjawisk kryzysowych.
 

 

    

Prezentujemy raport

 

Raport Finanse samorządowe - stan, perspektywy, zagrożenia. Przygotowany na III Europejski Kongres Samorządów.


 

zobacz pozostałe raporty IBAF...

 

Copyright © 2011 Instytut Badań i Analiz Finansowych. All rights reserved.
Instytut Badań i Analiz Finansowych
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
35-225 Rzeszów
ul. Sucharskiego 2, pokój 248
Tel. +48 17 86-61-185
Fax +48 17 86-61-222

E-mail: kontakt@ibaf.edu.pl