Zespół
prof. nadzw. dr Wojciech Misiąg

Dyrektor Generalny Instytutu Badań i Analiz Finansowych

Ur. w Krakowie w 1951 r., ekonometryk, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (1974), dr nauk ekonomicznych (1984), od 2003 r. prof. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w latach 2011 - 2013 r. wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, aktualnie pełni funkcję radcy prezesa NIK. Specjalizuje się w zagadnieniach finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki organizacji sektora publicznego, finansów samorządowych i planowania budżetowego. Jest autorem lub współautorem ponad 130 prac z zakresu finansów publicznych i zastosowań matematyki w ekonomii, w tym ponad 30 publikacji książkowych. Jest również autorem licznych ekspertyz dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, innych ministerstw oraz wielu jednostek samorządu terytorialnego. Brał udział w zleconym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowaniu strategii rozwoju szkolnictwa wyższego, będącej wspólnym przedsięwzięciem firmy Ernst & Young i Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.  

 
Pracował w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (SGH) oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania (obecnie Akademia Leona Koźmińskiego), w latach 1989–1994 jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów odpowiadał za budżet państwa i politykę finansową.
 
Po odejściu z Ministerstwa Finansów rozpoczął pracę naukową w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, pełniąc jednocześnie funkcje przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU S.A. , a później – przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU Życie S.A. W latach 1994–2003 pracował również jako doradca zarządów Banku Śląskiego, Banku Handlowego i Banku Gospodarstwa Krajowego. Ekspert Banku Światowego, do czasu podjęcia pracy w NIK (w 2003 r.) współpracował stale z Biurem Studiów i Ekspertyz Sejmu. 
dr Tomasz Skica

Dyrektor ds. Badań i Nauki IBAF

Doktor nauk ekonomicznych. Rozprawę doktorską przygotowaną pod opieką Prof. nadzw. dr hab. Krzysztofa Surówki pt. „Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny (na przykładzie gmin województwa podkarpackiego)”, obronił z wyróżnieniem w 2007 roku na Wydziale Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. W roku 2000 uzyskał tytuł licencjata administracji, a w roku 2002 tytuł magistra ekonomii o specjalności gospodarka i administracja publiczna. W trakcie studiów wyróżniany za wyniki i osiągnięcia w nauce, (za które uzyskał m.in. nagrodę Rektora WSIiZ). 

 

W latach 2001-2002 współpracownik Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju (LSR). Od roku 2002 związany zawodowo z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W latach 2002-2003 współpracownik Stowarzyszenia Absolwentów i Studentów (SAiS) WSIiZ. Odpowiedzialny za projekty rozwojowe, analizy i opracowania studialne. Organizator seminariów, autor programów, kursów i szkoleń. W latach 2002-2004 inicjator i koordynator projektów badawczych realizowanych przy współpracy z Instytutem Gospodarki (IG) WSIiZ. Od 2004 roku członek zespołu redakcyjnego Finansowego Kwartalnika Internetowego e-Finanse, a od 2011 redaktor tematyczny odpowiedzialny za tematykę finansów publicznych. Od marca 2007 adiunkt w Katedrze Finansów i Bankowości, a od 2009 roku w Katedrze Makroekonomii WSIiZ. Autor, współautor i koordynator merytoryczny kursów Distance Learnig z przedmiotów Mikroekonomia, Finanse publiczne, Finanse publiczne II oraz Public Finance. Wykładowca studiów podyplomowych WSIiZ. Trener Cisco Entrepreneur Institute (CEI). Od marca 2010 Kierownik Pionu Badań i Nauki Instytutu Badań i Analiz Finansowych (IBAF) w Rzeszowie. Członek rady nadzorczej spółki komunalnej. Ekspert z zakresu finansów publicznych (w szczególności finansów JST). 

 

Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, publikacji książkowych, rozdziałów monografii, opracowań i raportów analitycznych, a także strategii i programów naprawczych w obszarze finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem finansów jednostek samorządu terytorialnego. 

 

 

dr Jacek Rodzinka

Dyrektor ds. Rozwoju Komercji IBAF

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, w jego obszar zainteresowań wchodzi tematyka lojalności klientów w różnych branżach, a szczególnie w dziedzinie ubezpieczeń. Naukowo zajmuje się modelowaniem i pomiarem lojalności klientów. Autor lub współautor ponad czterdziestu publikacji oraz wielu raportów, ekspertyz i strategii rozwoju.


Trener i konsultant współpracujący zarówno z ośrodkami naukowymi, jak i przedsiębiorstwami, wykładowca Szkoły Giełdowej.


Od 1999 r. zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, obecnie pełni funkcje: Dyrektora Centrum Badań i Analiz Społeczno Gospodarczych Klasteringu oraz Zastępcy Kierownika Katedry Makroekonomii.
 

 

mgr Ulyana Dzyuma-Zaremba

Pracownik naukowo-dydaktyczny (Asystentka) w Instytucie Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 


Absolwentka studiów podyplomowych "Kapitalny Menedżer" na kierunku Zarządzanie Finansami Strategicznymi, studiów uzupełniających na kierunku Ekonomia oraz studiów licencjackich na Dziennikarstwie. Ukończyła również roczną Europejską Akademię Dyplomacji w Warszawie. Biegle komunikuje się w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z analizą ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw. 

 

Doświadczenie praktyczne zdobywa współpracując z firmą Splentum Smart Data. Prywatnie interesuje się sportem i motoryzacją. Posiada mistrzowski stopień w kick-boxingu. 

mgr Małgorzata Leśniowska-Gontarz
Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, kierunek Ekonomia.
 
Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Zarządzania oraz w Instytucie Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Sekretarz Katedry Ekonomii oraz Asystent Koordynatora projektu "Omnibus - kompleksowy program rozwoju szkoły”.
 
Otwarty przewód doktorski na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej "Wpływ jakości usług na efektywność niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu metody DEA na przykładzie województwa podkarpackiego".
Specjalizuje się w finansach ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia. Autorka i współautorka publikacji z zakresu finansów w opiece zdrowotnej, w tym monografii i opracowań.
mgr Aleksandra Wojnarowska-Dygdoń

Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie studiów uzupełniających na kierunku Ekonomia ze specjalnością biznes międzynarodowy i zarządzanie projektami oraz studiów licencjackich na kierunku Ekonomia ze specjalnością rachunkowość. W 2013 roku ukończyła studia podyplomowe Rachunkowość i finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Podczas studiów aktywna uczestniczka m.in. Koła Popularyzacji Wiedzy Ubezpieczeniowej i Koła Naukowego Bankowości. Otrzymała nagrodę Rektora „Sempre Primus” za wysokie osiągnięcia w trakcie swojej edukacji.

 

Obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny (asystentka) w Instytucie Badań i Analiz  Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a także sekretarz Katedry Mikroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
 
mgr Karolina Palimąka

Absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Pracę dyplomową pt. „Postawy wobec przedsiębiorczości i zakładania własnej działalności gospodarczej na przykładzie studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie” obroniła z oceną bardzo dobry, za którą otrzymała również pierwsze miejsce w uczelnianym konkursie im. Prof. Jana Winieckiego na najlepszą pracę dyplomową. Trzykrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Studentka Roku 2015, 2016 oraz 2017 w WSIiZ, dodatkowo zdobyła tytuły Absolwenta Roku na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia (rok 2015 i 2017). 

 
Obecnie pracownik naukowo - dydaktyczny w Katedrze Zarządzania, Instytucie Badań i Analiz Finansowych oraz Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ. W ramach współpracy z Instytutem Badań i Analiz Finansowych od 2014 roku współuczestniczy w powstawaniu dokumentów strategicznych oraz wniosków o dofinansowanie projektów naukowych i edukacyjnych. 
 
dr Joanna Podgórska - Ekspert Zewnętrzny

Doktor nauk ekonomicznych. Praca doktorska przygotowana pod opieką prof. dr hab. Krzysztofa Opolskiego, obroniona w 2016 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka zaocznych studiów doktoranckich na WNE UW. Adiunkt w Katedrze Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, pracownik Instytutu Badań i Analiz Finansowych WSIiZ oraz Zastępca Redaktora Naczelnego Finansowego Kwartalnika Internetowego "e-Finanse". Absolwentka Wydziału Ekonomicznego WSIiZ w Rzeszowie. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2006/2007, 2007/2008 oraz 2008/2009.

 

    

Prezentujemy raport

 

Raport Finanse samorządowe - stan, perspektywy, zagrożenia. Przygotowany na III Europejski Kongres Samorządów.


 

zobacz pozostałe raporty IBAF...

 

Copyright © 2011 Instytut Badań i Analiz Finansowych. All rights reserved.
Instytut Badań i Analiz Finansowych
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
35-225 Rzeszów
ul. Sucharskiego 2, pokój 248
Tel. +48 17 86-61-185
Fax +48 17 86-61-222

E-mail: kontakt@ibaf.edu.pl