Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

2020

 • E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, Zarządzanie finansami publicznymi. Od budżetów gmin do strategii globalnych, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2020.
 • T. Skica, J. Rodzinka, U. Zaremba, The application of a synthetic measure in the assessment of the financial condition of LGUs in Poland using the TOPSIS method approach, Economics & Sociology vol. 13, no 4, 2020, s. 297 - 317.
 • W. Misiąg, T. Skica, J. Rodzinka, Financial effectiveness and productivity of the agricultural sector in Poland, Financial Internet Quarterly vol. 16, no. 4, s. 65 - 81.
 • K. Palimąka, Financial literacy of students - the case study of UITM in Rzeszów, Poland, Financial Internet Quarterly, vol. 16, no.3, s. 106 - 188.
 • W. Misiąg, Wieloletnia prognoza finansowa JST jako instrument planowania i kontroli w działalności inwestycyjnej, Finanse Komunalne 5(256)/2020, s. 7 – 21.
 • T. Skica (red.), J. Rodzinka (red.), Instrumentalizacja wsparcia przedsiębiorczości w Polsce, Estonii i na Słowacji. Samorząd terytorialny, administracja centralna oraz instytucje publiczne, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Naukowe Wydawnictwo IVG z siedzibą w Szczecinie, Scientific Publishing House IVG z siedzibą w Londynie, s. 7 - 11, 75 - 125.
 • J. Rodzinka, Wsparcie przedsiębiorczości przez JST. Analiza porównawcza rozwiązań obowiązujących w Polsce, Słowacji i Estonii, Instrumentalizacja wsparcia przedsiębiorczości w Polsce, Estonii i na Słowacji. Samorząd terytorialny, administracja centralna oraz instytucje publiczne, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Naukowe Wydawnictwo IVG z siedzibą w Szczecinie, Scientific Publishing House IVG z siedzibą w Londynie, s. 206 - 234, 268 - 268
 • K. Palimąka, Czynniki sprawcze przedsiębiorczości w krajach Europy środkowo-wschodniej, Instrumentalizacja wsparcia przedsiębiorczości w Polsce, Estonii i na Słowacji. Samorząd terytorialny, administracja centralna oraz instytucje publiczne, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Naukowe Wydawnictwo IVG z siedzibą w Szczecinie, Scientific Publishing House IVG z siedzibą w Londynie, s. 237 - 264.
 • U. Zaremba, Does the industry matter? Airline bankruptcy prediction, Digitalization in Finance and Accounting, Springer Proceedings in Business and Economics.
 • M. Leśniowska-Gontarz, Nieparametryczne podejścia w ocenie przedsiębiorczości podmiotów gospodarczych, Instrumentalizacja wsparcia przedsiębiorczości w Polsce, Estonii i na Słowacji. Samorząd terytorialny, administracja centralna oraz instytucje publiczne, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Naukowe Wydawnictwo IVG z siedzibą w Szczecinie, Scientific Publishing House IVG z siedzibą w Londynie, s. 50 - 70.
 • W. Misiąg, Opinia o ustawie budżetowej na rok 2020 (OE-285) na zlecenie Senatu RP.
 • J. Misiąg, W. Misiąg (red.), K. Palimąka, J. Rodzinka, T. Skica, Mechanizmy wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz rolnictwa ekologicznego w Polsce, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Instytut Badań i Analiz Finansowych, Rzeszów 2020.
 • T. Skica, Wpływ polityki gmin na rozwój lokalny. Cele strategiczne, polityki budżetowe oraz instrumentalizacja wsparcia, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa-Rzeszów, 2020.

 2019

 • T. Skica, M. Leśniowska-Gontarz, K. Miszczyńska, Measuring the Efficiency of Polish Municipalities–Data Envelopment Analysis Approach. South East European Journal of Economics and Business, 2019, 14.2: 54-66. ISSN 1840-118X.
 • T. Skica, J. Rodzinka, M. Leśniowska-Gontarz, Assessment of Use and the degree of Effectiveness of LGU Business Support Instruments in Poland. Transformations in Business & Economics, 2019, 18.3(48): 272-290. ISSN 1648-4460.
 • T. Skica, T. Mroczek, M. Leśniowska-Gontarz, The impact of selected factors on new business formation in the private healthcare sector. International Entrepreneurship and Management Journal, 2019, 15.1: 307-320. ISSN 1554-7191.
 • T. Mroczek, T. Skica, J. Rodzinka, Optimal size of the general government sector from the point of view of its impact on the EU economies. South East European Journal of Economics and Business. Vol. 14 (2) 2019, s. 95-105. DOI: 10.2478/jeb-2019-0016.
 • T. Skica, J. Rodzinka, T. Mroczek. Impact of regional diversification in the size of the public finance sector on the EU countries economies. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Vol. 63(2), s. 65-80. 2019. ISSN 1899-3192.
 • K. Palimąka, The phenomenon of entrepreneurship among students”, [w:] Proceedings of the 7th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (Praga, 30-31 maja 2019 r.), University of Economics, Praga 2019, ISBN 978-80-245-2316-3 (DOI:10.18267/pr.2019.dvo.2316.0, https://imes.vse.cz/wp-content/uploads/2019/07/Conference_Proceedings_IMES_2019.pdf), s. 669-676.
 • K. Palimąka, M. Mierzejewski M. A multi – speed Europe, and the peripherality of Poland”, [w:] Financial Internet Quarterly “e-Finanse”, vol.15/nr 1, artykuł w czasopiśmie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów, styczeń 2019, ISSN 1734-039X (DOI: 10.2478/fiqf-2019-0004, https://e-finanse.com/current-issue/?number=60&id=429) (wówczas lista B wg MNiSW – 14 pkt).
 • T. Skica, L. Opioła, Komentarz do Art. 68-71, [w:] W. Misiąg (red. nauk.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-8158-037-3, ss. 199-220.
 • T. Skica, L. Opioła, Komentarz do Art. 272-296, [w:] W. Misiąg (red. nauk.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-8158-037-3, ss. 811-860.
 • U. Dzyuma-Zaremba. Wielowymiarowa analiza zjawiska upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce, [W:] Rachunkowość wobec wyzwań współczesności - wybrane zagadnienia, Red. Melania Bąk. Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2019, s. 108, ISBN: 978-83-7695-786-9, s. 88-100.

 

2018

 • Harasym, Ruslan; Pater, Robert; Skica, Tomasz. Konkurencyjność i rozwój Polski Wschodniej. SAMORZĄD TERYTORIALNY, 2018, 5: 64-76. ISSN 0867-4973
 • Mroczek, Teresa; Skica, Tomasz; Rodzinka, Jacek. Application Of Probabilistic Inference In Defining Impact Of The General Government Sector’s Size On The Economy And Determining The Size Of The Sector By The Economy In The Eu. E-Finanse, 2018, 14.1: 1-11. ISSN 1734-039X
 • Rodzinka, Jacek; Skica, Tomasz. Diagnoza systemu ubezpieczeniowego w Polsce dwie dekady po reformach. Jasło: Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Południowo-Wschodni z siedzibą w Jaśle, 2018. ISBN 9788395075506.
 • Skica, Tomasz. Wpływ systemu emerytalnego na finanse publiczne. W: Diagnoza systemu ubezpieczeniowego w Polsce dwie dekady po reformach. 2018. s. 78-90.
 • Skica, Tomasz; Dvouletý, Ondřej. Quantification Of The Size Of Local Public Administration: Empirical Study Of Polish Regions. European Spatial Research and Policy, 2018, 25.1: 75-92. ISSN 1231-1952
 • Skica, Tomasz; Golejewska, Anna; Bielak, Jarosław. Budgetary Policy Of Local Government And Its Impact On Entrepreneurship. International Journal of Contemporary Management, 2018, 17.2: 35-62. ISSN 2449-8920
 • K. Palimąka, J. Rodzinka, „Students’ attitudes towards starting a business, on the example of students at the University of Information Technology and Management in Rzeszów (Poland)”, [w:] Financial Internet Quarterly “e-Finanse”, vol. 14/nr 4, artykuł w czasopiśmie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2018, ISSN 1734-039X, (DOI: 10.2478/fiqf-2018-0030, https://e-finanse.com/archives/?number=59&id=425)(wówczas lista B wg MNiSW – 14 pkt),
 • Palimąka K., Mierzejewski M., „O przedsiębiorczości – czy wszyscy możemy być przedsiębiorczy?”, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 131, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2018, ISSN: 1641-3466 (https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20131/Mierzejewski,%20Palim%C4%85ka.pdf) (wówczas lista B wg MNiSW – 14 pkt),
 • K. Palimąka, Rozwój i znaczenie trzeciego filara emerytalnego na przestrzeni ostatnich lat [w:] Rodzinka J., Skica T. (red.), Diagnoza systemu ubezpieczeniowego w Polsce dwie dekady po reformach, Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego. Oddział Południowo-Wschodni z siedzibą w Jaśle, Jasło 2018, ISBN 978-83-950755-0-6, s. 65-77,
 • Leśniowska-Gontarz, Małgorzata. Znaczenie dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce w obliczu rosnącego zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne. W: Diagnoza systemu ubezpieczeniowego w Polsce dwie dekady po reformach. 2018. s. 121-135.
 • Opolski, Krzysztof; Podgórska, Joanna; Leśniowska-Gontarz, Małgorzata. Quality criterion in measuring the efficiency of health facilities. Journal of Management and Financial Sciences, 2018, XIII.35: 81-92. ISSN 1899-8968

 

2017

 • Elżbieta Malinowska-Misiąg, Jan Misiąg, Wojciech Misiąg, Jacek Rodzinka, Tomasz Skica, Marcin Tomalak, Raport Finanse samorządowe - stan, perspektywy, zagrożenia. Przygotowany na III Europejski Kongres Samorządów, 2017 (pobierz)
 • Skica, T., Inglot – Brzęk, E. (2017). Zróżnicowanie efektów stosowania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny z uwagi na kryterium kategorii rodzajowej gminy. Samorząd Terytorialny, 6(318), ISSN 0867-4973, ss. 24-54 (Lista B, 11 pkt.). 
 • Skica, T., Inglot – Brzęk, E. (2017). Kapitał społeczny, jako czynnik determinujący skuteczność instrumentów wspierania przedsiębiorczości. Samorząd Terytorialny, 7-8(319-320), ISSN 0867-4973, ss. 57-82 (Lista B, 11 pkt.).
 • Skica, T., Rodzinka, J., Harasym, R. (2017). The Size of Local Government Administration on the Municipal Level as a Determinant of Entrepreneurship. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, Vol. 13, Issue 2, ss. 5-32, ISSN online: 2299-7326, ISSN print: 2299-7075, DOI prefix:10.7341, 14 pkt. Lista B). 
 • Malinowska-Misiąg, E., Misiąg, J., Misiąg, W., Rodzinka, J., Skica, T., Tomalak, M. (2017). Finanse samorządowe – stan, perspektywy, zagrożenia. Raport IBAF przygotowany na III Europejski Kongres Samorządów, Kraków 27 – 28 marca 2017, s. 12. 
 • Skica, T., Misiąg, J. (2017). Wycenić zlecone. Eksperci oceniają stan finansów samorządowych, - Serwis Samorządowy PAP, z dnia 4 maja 2017 r.  
 • Leśniowska-Gontarz, M., Wojnarowska-Dygdoń, A. (2017). Wpływ finansjalizacji na system ochrony zdrowia w wymiarze społecznym i gospodarczym (pp. 85-101). W: K. Opolski, J. Podgórska (red.) Wokół finansjalizacji, Warszawa: CeDeWu. ISBN 978-83-64286-77-3.
 • Opolski, K., Podgórska, J. (2017). Wokół finansjalizacji – instytucje i społeczeństwo. Warszawa: CeDeWu. ISBN 978-83-64286-77-3.

 

2016

 • E. Malinowska-Misiąg, J. Misiąg, W. Misiąg, M. Tomalak, Algorytmy podziału środków publicznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2016 (pobierz)
 • Skica, T., Opioła, L. (2016). Komentarz do Art. 272-296. W: W. Misiąg (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz (ss. 873-913). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN: 978-83-255-6281-6. 
 • Skica, T., Opioła, L. (2016). Komentarz do Art. 68-71. W: W. Misiąg (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz (ss. 310-320).Warszawa:  Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN: 978-83-255-6281-6.
 • Skica, T., Rodzinka, J., Harasym, R. (2016). The Size of Local Administration and the Level of Entrepreneurship. Abstract opublikowany w materiałach pokonferencyjnych (RSA Conference Book), “Building Bridges: Cities and Regions in a Transnational World” RSA Annual Conference 2016, Graz, Austria, April 2016, Regional Studies Association, ISBN No: 978-1-897721-58-2, ss. 164-165 (0 pkt.).
 • Pater, R., Harasym, R., Skica, T. (2016). Polska Wschodnia. Konkurencyjność i Rozwój. Raport powstał w ramach badań statutowych Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania (realizowanych przez Katedrę Finansów i Katedrę Makroekonomii), pn. „Wpływ krótko- i długookresowych wstrząsów gospodarczych – Polska na tle świata”, Rzeszów 2016, ss. 144. 
 • Skica, T., Mickiewicz, T., Rodzinka, J. (2016). Lokalna polityka wsparcia przedsiębiorczości: Klasteryzacja, promocja, doradztwo i kapitał społeczny. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 978-83-255-8879-3 (C.H. Beck) oraz ISBN 978-83-64286-61-2 (WSIiZ), ss. 1-159. 
 • Skica, T., Rodzinka, J., Fryc, B. (2016). Selection and Assortment of the Variables Describing Relationship between the Economy and the General Government Sector Size by Application of the LEM2 Algorithm. e-Finanse, Vol. 12 Nr 3, ISSN: 1734-039X, ss. 69-84 DOI: DOI: 10.1515/fi qf-2016-0003 (Lista B, 14 pkt).
 • Skica, T., Rodzinka, J., Mroczek, T. (2016). Selection of Relevant Variables Identifying the Relationship between the General Government Sector Size and the Economy. Modern Economic Review, vol. XXI, 23 (3/2016), p-ISSN 2300-6366, e-ISSN 2353-0758 (11 pkt.), ss. 131-167.
 • Skica, T., Rodzinka, J., Harasym, R. (2016). Impact of Financial Policies of Local Authorities on Entrepreneurship: Comprehensiveness of Policy Matters (pp. 257-269). In: J. Jajuga, L. Orlowski, K. Staehr (eds), Contemporary Trends and Challenges in Finance. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham (Indexed in Thompson Reuters Web of Knowlegde (15 pkt.), DOI: 10.1007/978-3-319-54885-2_24, Print ISBN 978-3-319-54884-5, Online ISBN 978-3-319-54885-2, (Referat wygłoszony na WROFIN 2016). 
 • Podgórska, J., Leśniowska-Gontarz, M. (2016). Analysis of the Relationship between Unemployment and GDP in Poland and Spain in the Years 2002-2015, Barometr Regionalny, tom 14 zeszyt 3, p-ISSN 1644-9398.

 

2015

 • Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Mickiewicz, dr hab. Przemysław Zbierowski, dr Elżbieta Inglot-Brzęk, dr Jacek Rodzinka, dr Tomasz Skica, mgr Ulyana Dzyuma-Zaremba, mgr Ruslan Harasym, Wielowymiarowa ocena skuteczności działań JST w zakresie wspierania przedsiębiorczości, 2016 (pobierz)
 • Hady, J., Leśniowska-Gontarz, M. (2015). Finansjalizacja systemu ochrony zdrowia a wydatki na opiekę zdrowotną w Polsce w latach 2000-2013 (pp. 87-101). W: K. Opolski, A. Gemzik-Salwach (red.), Finansjalizacja - wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, Warszawa: CeDeWu Sp. z o.o.. ISBN 9788375568417.
 • Hady, J., Leśniowska-Gontarz, M. (2015). Analiza wydatków na ochronę zdrowia a kondycja zdrowotna polskiego społeczeństwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 412, Wrocław, ss. 90-105.
 • Skica, T., Opioła, L. (2015). Komentarz do Działu VI ustawy o finansach publicznych pt. Audyt wewnętrzny oraz koordynacja audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Art. 272-296), [w:] Misiąg, W. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck. ISBN: 978-83-255-6281-6, ss. 818-863. 
 • Skica, T. (2015). Ocena wpływu rozmiaru sektora finansów publicznych na efektywność wydatkowania publicznego. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 45(2), 253-273. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2014.016. 
 • Skica, T. (2015). Rynek świadczeń zdrowotnych w Polsce, [w:] M. Paszkowska (red.), Zarządzanie Podmiotami Wykonującymi Działalność Leczniczą, Warszawa: Wydawnictwo Difin. ISBN 978-83-7930-530-8, ss. 34-54. 
 • Skica, T., Pater, R., & Harasym, R. (2015). Index ofregional economic development. Some considerations and the case of Poland. Studia Regionalne i Lokalne, (1 (59)), 54-85. 
 • Skica, T., Bem, A., & Daszyńska-Żygadło, K. (2015). Wpływ indywidualnego wskaźnika zadłużenia na możliwości absorpcji długu przez jednostki samorządu terytorialnego. Samorząd Terytorialny, (5), 11-25.
 • Rodzinka, J., & Skica, T. (2015). The Concept of Clustering and Benefits of Functioning as Part of a Cluster. Barometr Regionalny, 13(2), 29-42.
 • Skica, T., Dzyuma-Zaremba, U., & Hady, J. (2015). Klastry w polityce regionalnej. Barometr Regionalny, 13(2), 43-55.
 • Rodzinka, J., & Skica, T. (2015). The Cross-Border Zeolitic Tuff Cluster Development Strategy. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, 2, 73-88.
 • Skica, T., Rodzinka, J., & Mroczek, T. (2015). Data Mining Approach in Determining the Relationships Between the Economy and the General Government Sector Size. e-Finanse, 11(3), 1-21. DOI: 10.14636/1734-039X_11_3_001.
 • Skica, T., Rodzinka, J., Harasym, R., Impact of Financial Policies of Local Authorities on Entrepreneurship: Comprehensiveness of Policy Matters, (RSA Conference Book), “Great Transformation: Recasting Regional Policy”, Conference Proceedings of the Regional Studies Association Winter Conference, London, United Kingdom, November 2015, Regional Studies Association, ISBN No: 978-1-897721-51-3, ss. 84-85.
 • Skica T., Wiedza finansowa po polsku, Nowiny 2015. 
 • Skica, T., Rodzinka, J., & Fryc, B. (2015). „Application of lem2 algorithm in identification of relationships between the size of general government sector and the economy". Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy, 8(2).
 • Skica, T., Bem, A., & Daszyńska-Żygadło, K. (2015). Synthetic development measure of local administration size in Poland. Nauki o Finansach, (4 (25)), 111-121., DOI: 10.15611/nof.2015.4.08. 
 • Rodzinka, J., Leśniowska-Gontarz, M., & Wojnarowska-Dygdoń, A. (2015). Vision of the Cross-border Zeolitic Tuff Cluster, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, 13 (2), 57-71.
 • Nowak, J., Harasym, R., Cywinski, L. (2015). Polish FDI in Ukraine: Analising Location Factors, Investment Trends and Firm-level Activity, Argumenta Oeconomica, 1 (34), 201-227.
 • Dzyuma-Zaremba, U. (2015). Gant Development SA – the effectiveness of bankruptcy prediction models in case of sudden bankruptcy, Kwartalnik Internetowy „e-Finanse”, 3, 45-57.