Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Wojciech Misiąg

prof. nadzw. dr Wojciech Misiąg

Dyrektor Generalny Instytutu Badań i Analiz Finansowych

Ur. w Krakowie w 1951 r., ekonometryk, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (1974), dr nauk ekonomicznych (SGPiS, 1984), od 2003 r. prof. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Specjalizuje się w zagadnieniach finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki organizacji sektora publicznego, finansów samorządowych i planowania budżetowego. Jest autorem lub współautorem ponad 250 prac z zakresu finansów publicznych i zastosowań matematyki w ekonomii, w tym ponad 70 publikacji książkowych. Jest również autorem licznych ekspertyz dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, innych ministerstw oraz wielu jednostek samorządu terytorialnego. Dwukrotnie brał udział w zleconym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowaniu strategii rozwoju szkolnictwa wyższego.

Pracował w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (SGH) oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania (obecnie Akademia Leona Koźmińskiego), w latach 1989–1994 jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów odpowiadał za budżet państwa i politykę finansową. W latach 2003-2019 pracownik Najwyższej Izby Kontroli, w tym w latach 2011-2013 wiceprezes NIK.

Po odejściu z Ministerstwa Finansów rozpoczął pracę naukową w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, pełniąc jednocześnie funkcje przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU S.A. , a później – przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU Życie S.A. W latach 1994-2003 pracował również jako doradca zarządów Banku Śląskiego, Banku Handlowego i Banku Gospodarstwa Krajowego. Ekspert Banku Światowego, do czasu podjęcia pracy w NIK współpracował stale z Biurem Studiów i Ekspertyz Sejmu.


Tomasz Skica

dr hab. Tomasz Skica, prof. WSIiZ

Dyrektor ds. Badań i Nauki

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Od roku 2002 związany zawodowo z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Odpowiedzialny za projekty rozwojowe, analizy i opracowania studialne. Organizator seminariów, autor programów, kursów i szkoleń. W latach 2002-2004 inicjator i koordynator projektów badawczych realizowanych przy współpracy z Instytutem Gospodarki (IG) WSIiZ. W latach 2010 – 2016 członek rady nadzorczej Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Żołyni.

Od 2013 zajmuje stanowisko dyrektora ds. badań i nauki w Instytucie Badań i Analiz Finansowych (IBAF), jednostce nauko-wo-badawczej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. W latach 2013 – 2016 kierownik Katedry Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Od 2019 redaktor naczelny Financial Internet Quarterly. Wykładowca studiów podyplomowych WSIiZ. Trener Cisco Entrepreneur Institute (CEI). Ekspert z zakresu finansów publicznych (w szczególności finansów JST).

 

 


Jacek Rodzinka

dr Jacek Rodzinka

Dyrektor ds. Rozwoju Komercji

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, w jego obszar zainteresowań wchodzi tematyka lojalności klientów w różnych branżach, a szczególnie w dziedzinie ubezpieczeń. Naukowo zajmuje się modelowaniem i pomiarem lojalności klientów. Autor lub współautor ponad czterdziestu publikacji oraz wielu raportów, ekspertyz i strategii rozwoju.

Trener i konsultant współpracujący zarówno z ośrodkami naukowymi, jak i przedsiębiorstwami, wykładowca Szkoły Giełdowej.

Od 1999 r. zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, obecnie pełni funkcje: Dyrektora Centrum Badań i Analiz Społeczno Gospodarczych Klasteringu oraz Zastępcy Kierownika Katedry Makroekonomii.

 

 

 


Ulyana Zaremba

dr Ulyana Zaremba

Pracownik naukowo-dydaktyczny w  Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzania i jakości.

Pracę doktorską pt. “Ocena przebiegu postępowań restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw w Polsce” obroniła z wyróżnieniem na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w maju 2021 roku. Absolwentka studiów podyplomowych “Kapitalny Menedżer” na kierunku Zarządzanie Finansami Strategicznymi, studiów uzupełniających na kierunku Ekonomia oraz studiów licencjackich na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Ukończyła również roczną Europejską Akademię Dyplomacji w Warszawie. Opiekun akredytowanych studiów podyplomowych Rachunkowość i Controlling ACCA  (www.accapolska.pl). Wykładowca Szkoły Giełdowej oraz Certyfikowany Trener Branżowych Symulacji Biznesowych Revas. Autorka i współautorka publikacji naukowych, ekspertyz i raportów. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu analizy finansowej i zarządzania płynnością w przedsiębiosrtwie. Doradca biznesowy i współwłaściciel spółki Nexdiag Sp. z o.o., w ramach której powstają innowacyjne rozwiązania dla branży motoryzacyjnej (www.nexdiag.com). 


Małgorzata Leśniowska-Gontarz

mgr Małgorzata Leśniowska-Gontarz

Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, kierunek Ekonomia.

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Zarządzania oraz w Instytucie Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Sekretarz Katedry Ekonomii oraz Asystent Koordynatora projektu "Omnibus - kompleksowy program rozwoju szkoły”.

Otwarty przewód doktorski na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej "Wpływ jakości usług na efektywność niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu metody DEA na przykładzie województwa podkarpackiego".Specjalizuje się w finansach ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia. Autorka i współautorka publikacji z zakresu finansów w opiece zdrowotnej, w tym monografii i opracowań. 

 

 


Karolina Palimąka

mgr Karolina Palimąka

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Badań i Analiz Finansowych. 

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Badań i Analiz Finansowych. Absolwentka studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresu Analizy danych z wykorzystaniem narzędzi SAS na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Trzykrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, trzykrotny tytuł „Studenta Roku w WSIiZ”, Absolwenta Roku na studiach pierwszego i drugiego stopnia, Członek Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego. Naukowo zorientowana na tematyką zjawiska przedsiębiorczości, szczególnie z perspektywy postaw. W ramach współpracy z Instytutem Badań i Analiz Finansowych od 2014 roku współuczestniczy w powstawaniu dokumentów strategicznych oraz wniosków o dofinansowanie projektów naukowych i edukacyjnych.

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt