Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Wojciech Misiąg

prof. nadzw. dr Wojciech Misiąg

Dyrektor Generalny Instytutu Badań i Analiz Finansowych

Ur. w Krakowie w 1951 r., ekonometryk, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (1974), dr nauk ekonomicznych (SGPiS, 1984), od 2003 r. prof. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Specjalizuje się w zagadnieniach finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki organizacji sektora publicznego, finansów samorządowych i planowania budżetowego. Jest autorem lub współautorem ponad 250 prac z zakresu finansów publicznych i zastosowań matematyki w ekonomii, w tym ponad 70 publikacji książkowych. Jest również autorem licznych ekspertyz dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, innych ministerstw oraz wielu jednostek samorządu terytorialnego. Dwukrotnie brał udział w zleconym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowaniu strategii rozwoju szkolnictwa wyższego.

Pracował w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (SGH) oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania (obecnie Akademia Leona Koźmińskiego), w latach 1989–1994 jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów odpowiadał za budżet państwa i politykę finansową. W latach 2003-2019 pracownik Najwyższej Izby Kontroli, w tym w latach 2011-2013 wiceprezes NIK.

Po odejściu z Ministerstwa Finansów rozpoczął pracę naukową w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, pełniąc jednocześnie funkcje przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU S.A. , a później – przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU Życie S.A. W latach 1994-2003 pracował również jako doradca zarządów Banku Śląskiego, Banku Handlowego i Banku Gospodarstwa Krajowego. Ekspert Banku Światowego, do czasu podjęcia pracy w NIK współpracował stale z Biurem Studiów i Ekspertyz Sejmu.


Tomasz Skica

dr Tomasz Skica

Dyrektor ds. Badań i Nauki

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Od roku 2002 związany zawodowo z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Redaktor naczelny czasopisma naukowego Financial Internet Quarterly. Wykładowca akademicki, współpracownik Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ i trener Cisco Entrepreneur Institute (CEI).

Autor kursów i programów nauczania w językach polskim oraz angielskim. Promotor ponad 200 prac dyplomowych z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, monografii i rozdziałów w monografiach naukowych, raportów, strategii oraz ekspertyz w obszarze finansów publicznych. Prowadzi badania w zakresie wspierania przedsiębiorczości przez JST, efektywności sektora publicznego oraz systemu finansów publicznych. Współpracownik krajowych oraz zagranicznych uczelni oraz instytucji naukowych.

 

 


Jacek Rodzinka

dr Jacek Rodzinka

Dyrektor ds. Rozwoju Komercji

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, w jego obszar zainteresowań wchodzi tematyka lojalności klientów w różnych branżach, a szczególnie w dziedzinie ubezpieczeń. Naukowo zajmuje się modelowaniem i pomiarem lojalności klientów. Autor lub współautor ponad czterdziestu publikacji oraz wielu raportów, ekspertyz i strategii rozwoju.

Trener i konsultant współpracujący zarówno z ośrodkami naukowymi, jak i przedsiębiorstwami, wykładowca Szkoły Giełdowej.

Od 1999 r. zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, obecnie pełni funkcje: Dyrektora Centrum Badań i Analiz Społeczno Gospodarczych Klasteringu oraz Zastępcy Kierownika Katedry Makroekonomii.

 

 

 


Ulyana Zaremba

mgr Ulyana Zaremba

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Od 2019 r. doktorantka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie pod okiem eksperta w dziedzinie bankructw i upadłości przedsiębiorstw – dra hab. Pawła Antonowicza, prof. UG, opracowuje dysertację pt. “Ocena przebiegu postępowań restrukturyzacyjnych w Polsce”. Absolwentka studiów podyplomowych “Kapitalny Menedżer” na kierunku Zarządzanie Finansami Strategicznymi, studiów uzupełniających na kierunku Ekonomia oraz studiów licencjackich na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Ukończyła również roczną Europejską Akademię Dyplomacji w Warszawie. Opiekun akredytowanych studiów podyplomowych Rachunkowość i Controlling ACCA  (www.accapolska.pl).

Doświadczenie praktyczne w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem zdobywa wspierając rodzinne przedsiębiosrtwo Nexdiag Sp. z o.o., w ramach którego powstają innowacyjne rozwiązania dla branży motoryzacyjnej (www.nexdiag.com). Więcej informacji na stronie https://wsiz.rzeszow.pl/kadra-akademicka/uzaremba/


Małgorzata Leśniowska-Gontarz

mgr Małgorzata Leśniowska-Gontarz

Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, kierunek Ekonomia.

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Zarządzania oraz w Instytucie Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Sekretarz Katedry Ekonomii oraz Asystent Koordynatora projektu "Omnibus - kompleksowy program rozwoju szkoły”.

Otwarty przewód doktorski na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej "Wpływ jakości usług na efektywność niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu metody DEA na przykładzie województwa podkarpackiego".Specjalizuje się w finansach ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia. Autorka i współautorka publikacji z zakresu finansów w opiece zdrowotnej, w tym monografii i opracowań. 

 

 


Karolina Palimąka

mgr Karolina Palimąka

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Badań i Analiz Finansowych. 

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Badań i Analiz Finansowych. Absolwentka studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresu Analizy danych z wykorzystaniem narzędzi SAS na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Trzykrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, trzykrotny tytuł „Studenta Roku w WSIiZ”, Absolwenta Roku na studiach pierwszego i drugiego stopnia, Członek Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego. Naukowo zorientowana na tematyką zjawiska przedsiębiorczości, szczególnie z perspektywy postaw. W ramach współpracy z Instytutem Badań i Analiz Finansowych od 2014 roku współuczestniczy w powstawaniu dokumentów strategicznych oraz wniosków o dofinansowanie projektów naukowych i edukacyjnych.

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt