Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Wszechobecna cyfryzacja, wywiera wpływ niemal na wszystkie dziedziny naszego życia. Oparty na technikach cyfrowych model przedsiębiorczości to przyszłość. Ma on niemałe znaczenie dla generowania nowych źródeł przychodów, jak też obniżenia kosztów działalności. Mając to na uwadze dostrzegamy potrzebę wielokierunkowego inspirowania cyfrowej przedsiębiorczości i świadomości wśród pokolenia ludzi zaradnych i przekonanych o wartości prowadzenia biznesu w oparciu o świat usług cyfrowych. Inspiring Digital Entrepreneurship and Awareness (IDEA) to projekt przygotowany w ramach programu Erasmus Strategic Project przez zespół złożony z pracowników IBAF, Uniwersytetu w Dubrowniku oraz instytucji partnerskich z takich krajów jak Słowacja, Włochy, Hiszpania, Rumunia i Belgia.

Z uwagi na orientację na przedsiębiorczość cyfrową, projekt ten ma za zadanie realne zwiększenie szans na sukces zawodowy studentów, którym jest dedykowany. Przyczyni się on także do zwiększenia świadomości instytucji szkolnictwa wyższego i władz oświatowych na temat potencjału kompetencji cyfrowych i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości oraz ich roli jako czynników sukcesu w biznesie. Zachęcamy do zapoznania się ze stroną projektu.

https://ideadigital.eu/index_pl.php 

The ubiquitous digitization has an impact on almost all areas of our lives. The entrepreneurial model based on digital techniques is the future. It is important for generating new sources of income as well as reducing operating costs. With this in mind, we see the need for multi-directional inspiration of digital entrepreneurship and awareness among a generation of resourceful and convinced of the value of doing business based on the world of digital services. Inspiring Digital Entrepreneurship and Awareness (IDEA) is a project prepared as part of the Erasmus Strategic Project by a team of employees of IBAF, the University of Dubrovnik and partner institutions from countries such as Slovakia, Italy, Spain, Romania and Belgium.

Due to the orientation towards digital entrepreneurship, this project is intended to increase the chances of professional success of the students it is dedicated to. It will also contribute to raising the awareness of higher education institutions and educational authorities about the potential of digital competences and entrepreneurial skills as well as their role as factors of business success. We encourage you to check the project website.

https://ideadigital.eu/index_pl.php

 

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt