Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Na początku czerwca ukazała się nowa książka prof. WSIiZ dr Wojciecha Misiąga oraz dr Elżbiety Malinowskiej-Misiąg, Zarządzanie finansami publicznymi. Od budżetów gmin do strategii globalnych. 

 

Zarządzanie finansami publicznymi. Od budżetów gmin do strategii globalnych

Zarządzanie finansami publicznymi w istotny sposób kształtuje stan państwa i jakość życia obywateli. Jest przy tym procesem bardzo złożonym i wyraźnie różni się od zarządzania finansami w podmiotach komercyjnych. Metoda opisu i analizy prezentowanych w książce instrumentów zarządzania finansami publicznymi polega na przyjęciu jako punktu wyjścia formalnych podstaw funkcjonowania opisywanych instrumentów i konfrontacji teoretycznych założeń z opisem faktycznego działania tych instrumentów. Tam, gdzie to możliwe, analiza relacji pomiędzy teoretycznymi założeniami i praktyką została dodatkowo uzupełniona analizą danych statystycznych pokazujących skuteczność stosowania opisywanych instrumentów. Za miarę skuteczności zarządzania finansami publicznymi autorzy uznali przede wszystkim wpływ, jaki funkcjonowanie sektora finansów publicznych wywiera na jakość życia obywateli.

 

Autorzy starali się też wskazywać przypadki pozornie skutecznych mechanizmów zarządzania finansami publicznymi, naruszających jednak wyraźnie zasady zrównoważonego rozwoju. Rozważania o metodach i instrumentach zarządzania finansami publicznymi autorzy powiązali z polską praktyką. Stąd wiele miejsca zajmują w książce opisy polskiego sektora finansów publicznych – jego podstaw prawnych, instytucji i procedur.

 

Książka przydatna będzie głównie osobom zainteresowanym – teoretycznie lub praktycznie – metodami zarządzania finansami publicznymi, zasadami kształtowania polityk publicznych i planowaniem finansowym. Można ją także polecić studentom w celu poszerzenia ich wiedzy z zakresu finansów publicznych (Opis publikacji przygotowany przez wydawcę). 

 

Autorzy książki do analizowanej problematyki podeszli w sposób bardzo szeroki, ujmując ją w sześciu powiązanych ze sobą rozdziałach, odnoszących się do:

  • charakterystyki najważniejszych pojęć z zakresu finansów publicznych,
  • prezentacji podstawowych zasad budżetowych,
  • tworzenia i koordynacji strategii rozwojowych,
  • planowania dochodów i wydatków publicznych,
  • zarządzania długiem publicznym,
  • kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz nadzoru nad gospodarowaniem środkami publicznymi.

 

Wymienione zagadnienia obejmują praktycznie wszystkie problemy dotyczące zarządzania finansami publicznymi w podsektorze rządowym i samorządu terytorialnego.

(…) Uważam, że jest to bardzo wartościowa monografia, świadcząca wręcz o wyśmienitej, zwłaszcza praktycznej, wiedzy (co jest szczególnym atutem książki) na temat finansów publicznych. Dlatego książka jest wartościowym opracowaniem zarówno dla czytelników, którzy chcą się zapoznać z funkcjonowaniem sektora publicznego w Polsce (chociaż autorzy nawiązują także do budżetu Unii Europejskiej), jak i dla tych osób (w tym praktyków), które te zagadnienia znają, ale swoją wiedzę pragną poszerzyć.

(…) Z całą pewnością nie jest łatwo w jednej monografii ująć szczegółowo tak szerokiego spektrum problemów dotyczących zarządzania finansami państwa i samorządu terytorialnego. Uważam, że autorzy tego dokonali i jest to duża zaleta monografii.

z recenzji prof. dr. hab. Krzysztofa Surówki, kierownika Katedry Finansów Publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt