Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability (ESSENCE). Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie wzięła udział w drugim ponadnarodowym spotkaniu projektowym ESSENCE.

 

Essence i logotyp UE


W dniu 24 czerwca 2021 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie uczestniczyła w drugim ponadnarodowym spotkaniu projektowym, dotyczącym projektu ESSENCE współfinansowanego przez Program Komisji Europejskiej Erasmus Plus, skupiającego siedmiu partnerów z siedmiu krajów (Bułgaria, Belgia, Chorwacja, Włochy, Łotwa, Polska i Hiszpania). Spotkanie odbyło się w trybie online ze względu na ograniczenia spowodowane przez COVID-19.

Głównym celem spotkania była prezentacja i omówienie wykonanego przez partnerów projektu przeglądu literatury, raportów krajowych, narzędzi i dobrych praktyk dotyczących wzmacniania umiejętności miękkich jako czynników decydujących o zatrudnieniu oraz analiza wyników badania ankietowego wykonanego przez Partnerów w każdym z państw biorących udział w realizacji projektu. Podczas pierwszego etapu realizacji projektu ESSENCE, partnerzy koncentrowali się na przeglądzie dokumentów politycznych, studiów, wyników badań, a także artykułów i innych źródeł oraz zasobów odpowiadających tematyce projektu. Głównym celem tej fazy badawczej było zrozumienie i analiza umiejętności miękkich oraz ich związku z zatrudnialnością, a także zapoznanie się z kluczowymi definicjami, ramami regulacyjnymi, wskaźnikami ilościowymi i jakościowymi oraz istotnymi trendami przydatnymi do opisu tego zjawiska.

Zarządzanie projektem i przygotowana metodologia badawcza zakładają opracowanie spersonalizowanego narzędzia zarządzania projektami, planami zapewnienia jakości i rozpowszechnianiem wyników projektu, w tym także narzędzi jego monitorowania i oceny. Dzięki obecności w projekcie partnerów o istotnym doświadczeniu oraz potencjale multiplikacyjnym, projekt odniesie większe korzyści za sprawą zwiększonej widoczności i oddziaływania tak na poziomie krajowym jak i europejskim.

Celem ESSENCE jest zwiększenie szans na zatrudnienie studentów uczelni wyższych, za sprawą rozwoju umiejętności miękkich. Jego celem jest maksymalizacja ich zaangażowania na rynku pracy, poprzez oferowanie ścieżek rozwoju zawodowego uwzględniających szkolenia i edukację w zakresie umiejętności miękkich i „niematerialnych”. ESSENCE opracowuje i wdraża elastyczną i w pełni dostępną ścieżkę uczenia się, tzn. użytkownicy strony www mogą uzyskać dostęp do szkoleń „na żądanie”, „w zależności od swoich potrzeb” oraz mają możliwość korzystania z nich w celu poprawy umiejętności miękkich i wzmocnienia samodzielności zawodowej.

Strona internetowa ESSENCE jest dostępna pod adresem http://projectessence.eu/. Strona projektu zawiera szczegółowe informacje na temat celów, działań oraz wyników ESSENCE.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest koordynatorem projektu oraz liderem efektów intelektualnych IO2 (Mapowanie najbardziej pożądanych umiejętności miękkich) oraz I03 (Opracowanie zestawu narzędzi ESSENCE). Rolą WSIiZ jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego i możliwości edukacyjnych za sprawą dodatkowej warstwy materiałów szkoleniowych dostosowanych do aktualnych potrzeb krajowego i unijnego rynku pracy a jednocześnie innych w swej formie i konstrukcji aniżeli oferowane tradycyjnie w procesie edukacji materiały dydaktyczne.

Więcej informacji na temat ESSENCE i innych inicjatyw Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie można znaleźć na:

Stronie internetowej projektu: http://projectessence.eu/

Facebooku: https://www.facebook.com/projectessence.eu

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA

Stronie internetowej WSIiZ oraz IBAF: https://wsiz.edu.pl/; https://www.ibaf.edu.pl

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt