Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Projekt umiędzynarodowienia Financial Internet Quarterly

Financial Internet Quarterly zakończył realizację drugiego projektu finansowanego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakładającego zwiększenie umiędzynarodowienia czasopisma. Financial Internet Quarterly otrzymał finansowanie na umiędzynarodowienie kwartalnika w ramach umowy 921/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Dzięki otrzymanej dotacji możliwe było poszerzenie grona recenzentów zagranicznych, sfinansowanie profesjonalnej korekty językowej artykułów jak również ich przygotowanie techniczne do publikacji. Ponadto, w ramach otrzymanego finansowania możliwa była dalsza współpraca z Sciendo obejmująca m.in. indeksowanie czasopisma w repozytoriach. Realizacja ww. zadań umożliwiła sukcesywne dostosowanie kwartalnika do najlepszych standardów międzynarodowych oraz praktyk czasopism indeksowanych w Scopus. Równie istotny pozostaje fakt, iż zaplanowane działania projektowe pozwolą na rozszerzenie zasięgu czasopisma oraz umożliwią dotarcie do nowego grona potencjalnych autorów.


Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt