Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

 

Przedmiotem projektu było przygotowanie i opublikowanie specjalnego wydania „e-Finansów” pod tytułem „Efektywność, ryzyko i wartość przedsiębiorstwa w studiach teoretycznych i empirycznych”. Projekt doprowadził do zrealizowania kilku ważnych celów.

Po pierwsze, problematyka kreowania wartości przedsiębiorstwa i głównych determinant tej wartości (efektywność i ryzyko) nabiera w Polsce coraz większego znaczenia. Wiedza na temat istoty wartości przedsiębiorstwa, czynników ją warunkujących i metod jej podnoszenia będzie w najbliższym czasie zyskiwać na znaczeniu, co skłania do prowadzenia badań i kształcenia w tej dziedzinie. Takie przekonanie można uzasadnić w następujący sposób:

  1. polski rynek kapitałowy dynamicznie się rozwija; to m.in. tam wyznaczana jest wartość (rynkowa) przedsiębiorstwa; coraz więcej podmiotów będzie zatem zainteresowanych problematyką kształtowania tej wartości;
  2. w rezultacie wzrostu zamożności i dużej przedsiębiorczości Polaków wciąż przybywa w naszym kraju firm; właściciel przedsiębiorstwa zawsze jest zainteresowany wzrostem jego wartości;
  3. w biznesie wiedzy finansowej wymaga się dziś nie tylko od pracowników działu finansowego i księgowości, ale coraz częściej od wszystkich zatrudnionych, przynajmniej na menedżerskich stanowiskach; zrozumienie istoty wartości przedsiębiorstwa – jako kluczowej zmiennej finansowej – i zasad jej kształtowania będzie prawdopodobnie coraz częściej wymagane od osób mających aspiracje objęcia odpowiedzialnych stanowisk w firmach.

Pierwszym celem projektu było zatem zainicjowanie nowych badań skoncentrowanych na problematyce wartości przedsiębiorstwa i kluczowych czynników ją warunkujących (efektywność i ryzyko).

Po drugie, cel ten został realizowany w ramach współpracy nie tylko międzyuczelnianej, ale także przewidującej angażowanie przedstawicieli świata biznesu. Artykuły do specjalnego wydania „e-Finansów”, które było przedmiotem projektu, przygotowali pracownicy czterech instytucji:

  1. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
  2. Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu,
  3. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
  4. Centralnego Domu Maklerskiego Banku Pekao SA.

Drugim celem projektu było zatem zainicjowanie współpracy w dziedzinie badań nad wartością przedsiębiorstw, polegającej na współdziałaniu podmiotów reprezentujących różne grupy zainteresowane tą problematyką.

Po trzecie, koncepcja zakładająca przyjmowanie maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa jako nadrzędnego finansowego celu jego działania została wystawiona na poważną próbę w związku z obecnym kryzysem ekonomiczno-finansowym. Częściej niż wcześniej wyrażane są opinie, zgodnie z którymi to koncentracja na wartości dla akcjonariuszy doprowadziła do tego, że poza wszelkimi racjami uwierzono – ze szkodą dla wszystkich – w niekończące się wzrosty cenowe na giełdach papierów wartościowych. Problematyka obecnego kryzysu ekonomiczno-finansowego była przedmiotem prezentacji na łamach kwartalnika „e-Finanse” już wcześniej. Numer 3/2009, zatytułowany „Anatomia kryzysu. Przyczyny – przebieg – perspektywy”, był numerem specjalnym dofinansowanym przez Narodowy Bank Polski. Intencją redakcji jest trwałe i aktywne uczestnictwo w debacie na temat kryzysu.

Trzecim celem projektu była próba oceny kondycji koncepcji przyjmującej maksymalizację wartości przedsiębiorstwa za nadrzędny cel jego działania w warunkach obecnego kryzysu ekonomiczno-finansowego, i tym samym kontynuowanie rozpoczętego numerem 3/2009 cyklu fachowych opracowań odnoszących się do dzisiejszych zjawisk kryzysowych.


Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt