Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Ekspertyza Instytutu Badań i Analiz Finansowych pozwoliła sformułować odpowiedź na pytanie, jakie działania winien podjąć Prezydent Miasta Rzeszowa, jako organ podatkowy, aby zwiększyła się w Rzeszowie liczba podatników podatku od środków transportowych?

Celem opracowania było w szczególności wykazanie wpływu ewentualnej decyzji władz Rzeszowa o redukcji stawek w podatku od środków transportowych (PŚT) na lokalizację podmiotów opodatkowanych tym tytułem podatkowym w obrębie granic administracyjnych miasta Rzeszowa. Analizie zostały poddane również obszary będące pochodną zmian w opodatkowaniu, takie jak stabilność zasilania finansowego, wpływ na wartość przynależnej miastu subwencji ogólnej, czy redukcja poziomu finansowania zadań własnych.

Ekspertyza została opracowana w układzie dwóch wzajemnie komplementarnych części, prezentujących zarówno bezpośrednie skutki obniżek stawek w podatku od środków transportowych, jak i potencjalne spektrum efektów będących konsekwencją tych decyzji.

Zakres czasowy przeprowadzonych analiz objął lata 2007, 2008, 2009. Pozwoliło to na ocenę wydajności badanego źródła wpływów budżetowych i uchwycenie kierunków zmian w czasie siły jego oddziaływania na łączną wartość dochodów budżetu. Badania poparte zostały analizą studialną przypadków, odwołaniami do autorskich badań empirycznych i objęły całą populację gmin powiatu rzeszowskiego, umożliwiając zbadanie lokalnego rynku w kierunku wyznaczenia jednostek o potencjalnie największej atrakcyjności postrzeganej przez pryzmat kryterium stawek w podatku od środków transportowych.

Autorzy opracowania:

dr Tomasz Skica – ekspert z zakresu finansów publicznych
dr Andrzej Kiebała – ekspert z zakresu prawa podatkowego
prof. nadzw. dr Tomasz Wołowiec – ekspert z zakresu finansów publicznych, polityki gospodarczej, polityki podatkowej i systemów podatkowych.

Refrencje Prezydent Miasta Rzeszowa


Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt