Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Na zlecenie Ministerstwa Skarbu Państwa Instytut Badań i Analiz Finansowych podjął się wykonania oszacowania wartości przedsiębiorstwa spółki Biazet S.A z siedzibą w Białymstoku oraz informacji o Spółce.

Wartość przedsiębiorstwa została oszacowana przy użyciu trzech metod wyceny:

skorygowanych aktywów netto,
zdyskontowanych przepływów pieniężnych,
porównawczej.

Oszacowanie wartości Spółki zostało wykonane w celu ustalenia jej wartości rynkowej na dzień sporządzenia dla potrzeb realizacji procesu prywatyzacji.


Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt